Rektor Jukka Kola: Universiteten måste specialisera sig 

Enligt rektor Jukka Kola är den internationella finansieringen som Helsingfors universitet har fått till nytta för hela det finländska universitetsfältet. I sitt inskriptionstal efterlyste Kola en tydligare arbetsfördelning högskolorna emellan och en starkare ställning för högskoleutbildningen.

Rektor Kola sade vid Helsingfors universitets inskription den 4 september att han vill se andelen högutbildade i Finland öka och utveckla kvaliteten på högskoleutbildningen.

– Målet bör vara att minst hälften av unga vuxna avlägger en högskoleexamen fram till 2030, sade Jukka Kola.

Under de kommande årtiondena kommer det att ske snabba och stora förändringar i arbetslivet och samhället, många traditionella jobb kommer att försvinna och i stället för examina kommer färdigheter och kompetenser att få en allt större betydelse. Forskning av hög kvalitet och utbildning som grundar sig på forskning ger enligt Kola goda förutsättningar att hantera framtida förändringar. 

– Det viktigaste är att bygga upp en sådan expertis och sakkunskap som man också i framtiden kan använda till att lära sig och skapa nytt. Kola understryker att förmågan till livslångt lärande blir allt viktigare. 

Utöver att höja antalet högskolestuderande är det lika viktigt att förbättra kvaliteten på utbildningen och antagningsförfarandena och förnya innehållet och undervisnings- och lärmetoderna. 

– Vi behöver utveckla antagningen av studerande och skapa smidigare övergångar från andra stadiet till högskoleutbildning. En antagning som grundar sig endast på studentexamensbetyget garanterar inte nödvändigtvis att vi får motiverade studerande som verkligen intresserar sig för den bransch de har valt, så antagningsförfarandet behöver fortfarande utvecklas, konstaterar Kola.

Antalet nybörjarplatser kommer knappast att öka i framtiden, så det viktigaste är att möjliggöra en smidig studiegång och stärka studiehandledningen och handledningen av examensarbeten. För att öka studenternas motivation och intresse skulle Kola gärna låta dem medverka i forskningen redan under grundstudierna. 

Högskolornas arbetsfördelning bör göras tydligare

Enligt Kola skulle ett starkare regionalt samarbete mellan universitet, yrkeshögskolor, forskningsinstitut, företag och gymnasier och yrkesskolor medföra stor nytta och välfärd, också på det nationella planet. En regional arbetsfördelning är lika viktig som nationell profilering. 

– Oberoende av finansieringen, men särskilt i den nuvarande situationen med begränsade resurser är det viktigt att högskolorna satsar på klarare profilering. Det innebär en tydligare arbetsfördelning mellan universiteten och högskolorna, säger Kola. 

Vi måste också bli bättre på att ansöka om internationell finansiering, vilket kräver att universiteten koncentrerar sig på sina starka områden. Högklassig forskning och genomslag är en förutsättning för att ansöka om och erhålla internationell finansiering, och det lyckas inte om resurserna splittras. 

– Att tävla sinsemellan om begränsade nationella resurser får inte kakan att växa. Däremot gagnar det hela universitetsfältet om ett enskilt universitet får internationell finansiering, påminner Kola.

I överensstämmelse med sin strategi ansöker Helsingfors universitet om finansiering också från internationella stiftelser och har som mål att erhålla långsiktiga och betydande satsningar på forskning. Tack vare finansieringen kan vi höja forskningens kvalitet och konkurrenskraft.

– Universitetets placering på 56:e plats på den nyaste Shanghai-listan är ett bevis på att vår personal gör ett gott arbete inom forskningen och undervisningen och stödtjänsterna, säger Kola.

Ett lugnare år i sikte efter stora reformer

Trots de senaste årens kärva tider har Helsingfors universitet satsat starkt på såväl interna reformer som profilering av forskningen. 

– Under det kommande läsåret kommer vi i synnerhet att fokusera på att omsätta reformerna i en fungerande praktik. Vi fortsätter arbeta med utbildningsreformen Stora hjulet och utveckla Universitetsservicens verksamhet. Efter åren av stora förändringar är det nu viktigt att ge hela personalen arbetsro, både Universitetsservicens anställda och den akademiska personalen, säger Kola.

Under veckan före inskriptionen hälsade rektorn personligen på de nya gulnäbbarna.  

– Många av dem som skakade hand med rektorn berättade att deras drömmar gått i uppfyllelse när de blev antagna till Helsingfors universitet. Vår uppgift är att sköta om att de kan gå vidare och förverkliga sina drömmar. De över 3 000 magistrar och doktorer som vårt universitet utbildar varje år är den största genomslagskraft i samhället som vi har att erbjuda, varje dag.

Rektor Jukka Kolas tal

HUS styrelseordförande Laura Luotos tal