Rektor Jari Niemelä i inskriptionstalet inför läsåret: Vetenskap, bildning och utbildning till heders oberoende av ekonomiska cykler

Helsingfors universitets nya rektor Jari Niemelä betonade vikten av universitetets bildningsuppgift i sitt inskriptionstal inför läsåret.

– Det bildningskapital som universiteten producerar är en kraft som vi också kan använda för att bygga upp välfärden i samhället. Universitetets bildningsuppgift blir allt viktigare i ett samhälle som blir allt mera komplext och där tempot ständigt trappas upp. Jag anser det vara viktigt att universitetet inte enbart återspeglar samhällsvärderingar, utan att det också initierar diskussioner och visar väg. Men det räcker inte enbart med diskussioner. Det behövs handlingar. Därför vill Helsingfors universitet vara en föregångare i frågor som gäller jämlikhet och jämställdhet, konstaterade rektor Jari Niemelä i sitt inskriptionstal inför läsåret 2018–2019.

Han poängterade även betydelsen av universitetets autonomi.

– En förutsättning för ett allt starkare universitet är dess autonomi. Vi måste vara på vår vakt och se till att vår autonomi inte försvagas. Vi måste även i fortsättningen få besluta om våra angelägenheter. Endast ett autonomt universitet kan rikta sin verksamhet så att forskningen, utbildningen och den samhälleliga genomslagskraften stärks till nytta för bildningen och samhället. Principen om demokrati är grunden för beslutsfattandet vid ett autonomt universitet.

Forskning i bruk för att utveckla utbildningssystem

För ett litet land som Finland är välfärden beroende av att vi har ett utbildningssystem av toppklass, ända från småbarnspedagogiken till högskolorna. Det är viktigt att se till att den småbarnspedagogiska verksamheten, grundskolan och utbildningen på andra stadiet bildar en högklassig grund för universitetsstudier.

– Jag är speciellt oroad över antalet skolavhoppare. I synnerhet tonårspojkar löper risk att slås ut ur utbildningssystemet. Så pass många som var femte man har inte ens som 30-åring någon examen efter grundskolan. Här vill jag lyfta fram att Helsingfors universitet kontinuerligt genererar ny kunskap om ungas utvecklingsfaser som beslutfattare bör utnyttja när de utvecklar utbildningen.

– I egenskap av universitetets rektor vill jag framföra ett önskemål till beslutsfattarna: det behövs samförstånd om att vetenskap, bildning och utbildning är någonting som vi satsar på som nation, oberoende av ekonomiska cykler. Utöver tillräckliga resurser behöver vi också möjlighet till långsiktig utveckling utgående från vetenskapens och forskningens egna premisser. På så sätt föds högklassig forskning och kompetens som i sin tur kan generera bildning och välfärd, underströk Niemelä.

Rektor Jari Niemeläs tal på universitetets inskription 3.9.2018

Elisa Hyytiäinen och Lauri Linna: Tal vid universitetets inskription 3.9.2018