Med vetenskapens kraft – för världens bästa

Enligt Helsingfors universitets strategi som godkändes idag ska forskningsbaserad kunskap år 2030 användas i allt högre grad som grund för det samhälleliga beslutsfattandet. Med universitetets samlade kraft på 40 000 personer påverkar vi vår gemensamma framtid.

Helsingfors universitetet är en gemenskap som binds samman av vetenskap, lärande, dialog och modigt tänkande. Genom vår banbrytande grundforskning, fördomsfria nyfikenhet och samarbetsinriktade verksamhet skapar vi förutsättningar att lösa de stora globala problemen.

– År 2030 hör vårt universitet till de främsta i världen. Vi är framför allt ett bildningsuniversitet, och vår framgång baserar sig på djupgående vetenskaplig sakkunskap, tvärvetenskaplig forskning och högklassig undervisning, sammanfattar rektor Jari Niemelä Helsingfors universitets målsättningar. 

Helsingfors universitet gör för första gången upp en strategi som sträcker sig över en period på tio år, från 2021 till 2030. Strategin utmejslades som ett samarbete mellan hela universitetet och dess intressentgrupper såsom alumner och beslutsfattare. Styrelsen beslutade om strategin den 26 februari.

Universitetets gemensamma värderingar sanning, bildning, frihet och gemenskap utgör grunden för strategin och styr det dagliga arbetet och samspelet.

– Vårt gemensamma arbete styrs av fyra strategiska val samt av våra målsättningar för vad vi vill åstadkomma fram till 2030. Valen och målsättningarna konkretiseras i de genomförandeplaner som vi utarbetar under det pågående året, säger rektor Niemelä.

En föregångare inom  bildning och hållbar välfärd

Forskning och utbildning är Helsingfors universitets kärnuppgifter, och universitetets styrka är den kontinuerliga utvecklingen av det vetenskapliga tänkandet och forskningskompetensen. Det starka bandet mellan forskning och undervisning säkerställer att lärandet håller en hög nivå.

– Ett av våra strategiska val är att vetenskap och lärande tillhör alla. Detta innebär att vi fördjupar vår vetenskapliga sakkunskap, satsar på högklassig, mångdisciplinär och oberoende grundforskning samt stärker samarbetet mellan vetenskapsområdena. Utgående från det kan vi erbjuda också andra än examensstuderande möjlighet till kontinuerligt lärande. Med hjälp av vetenskapsfostran och vetenskapskommunikation sprider vi det vetenskapliga tänkandet även utanför universitetet, säger rektor Niemelä.

– Ett annat strategiskt val är att stärka öppenheten. Öppen vetenskap och öppet tillgängliga material ställer forskningskunskapen till hela samhällets förfogande, och år 2030 används forskningsbaserad kunskap i allt högre grad som grund för beslutsfattandet. Öppenheten ger också upphov till nya samarbetsmöjligheter, t.ex. inom näringslivet, och stärker vår samverkan med samhället, tillägger Niemelä.

– Vi vill vara en föregångare inom ansvar och hållbarhet. Hållbarhet är ett genomgående tema i hela vårt utbildningsutbud, för alla studenter, och hållbarheten beaktas i all vår verksamhet. År 2030 är vi ett internationellt välkänt och attraktivt mångvetenskapligt centrum för forskning och undervisning i hållbarhet. För oss är det viktigt att vara en vägvisare i arbetet med att bygga en mer hållbar värld.

Framgång förutsätter ett välmående, jämlikt och engagerat universitetssamfund.

– År 2030 är Helsingfors universitet det bästa stället att studera, undervisa, forska och arbeta.

***

Styrelsens beslut 26.2.2020

Med vetenskapens kraft för världens bästa: Helsingfors universitets strategi 2021–2030 (på finska)

 

Helsingfors universitets strategi publiceras i sin helhet på finska, svenska och engelska på universitetets 380-årsdag 26.3.2020. Den nya strategin träder i kraft 1.1.2021.