Markku Kulmala och Ilkka Niiniluoto nya akademiker inom vetenskap

Republikens president Sauli Niinistö tilldelade dem akademikers titel vid presidentföredragningen idag.

Akademiprofessor Markku Kulmala, professor emeritus Ilkka Niiniluoto och akademiprofessor Eva-Mari Aro vid Åbo universitet är nya akademiker inom vetenskap. 

Akademiprofessor Markku Kulmala (@MarkkuKulmala1) hör till världens ledande forskare inom aerosolers fysik och kemi. Kulmalas forskning anses höra till den internationellt främsta inom sitt område och den har på ett betydande sätt ökat vår förståelse av de mekanismer som påverkar klimatförändringen. Därmed skapar den också möjligheter att stävja klimatförändringen och dämpa dess effekter. Kulmala hör till grundarna av den nya forskningsgren som studerar växelverkan mellan ekosystem och atmosfären. I synnerhet hans integrerande infallsvinkel har resulterat i betydande förändringar i forskningsmiljöerna och forskningskonstellationerna.

Kulmalas forskningsgrupp undersöker den mänskliga aktivitetens och de naturliga processernas inverkan på klimatet och luftkvaliteten. Interaktionen mellan klimat och luftkvalitet är variationsrik och komplicerad. Förorenad luft kan förändra det lokala och rentav det globala klimatet, och klimatet kan i sin tur påverka luftkvaliteten på många olika sätt. Forskningens miljömässiga, sociala och ekonomiska verkningar är avsevärda.

Professor emeritus Ilkka Niiniluoto har gjort en anmärkningsvärd karriär inom forskarsamhället och universitetsvärlden. Som filosof har han skrivit inom ett brett fält om vetenskapens natur och vetenskapligt tänkande. Samtidigt har han under hela sin karriär varit en aktiv och mångsidig samhällspåverkare och debattör. Han har energiskt deltagit i reformeringen av universiteten och i universitetsdebatten. Ett utmärkt exempel på detta är Niiniluotos samlingsverk Dynaaminen sivistysyliopisto: sata puhetta ja kirjoitusta vuosilta 1987–2010 (Det dynamiska bildningsuniversitetet: hundra tal och skrifter 1987–2010). Niiniluotos ovillkorligt analytiska grepp även om svåra frågor har gjort honom till en utomordentligt uppskattad vetenskapspåverkare.

Som vetenskapsfilosof har Niiniluoto intresserat sig för bland annat den vetenskapliga kunskapens framsteg: då två teorier beskriver ett och samma fenomen på olika sätt, på vilka grunder kan man då hävda att den ena är mera korrekt än den andra? Begreppet sanningslikhet som han utvecklat i verket Truthlikeness (1987) är vetenskapligt sett ytterst betydelsefullt. Betydelsen av vetenskaplig realism åter behandlade han i den rikt citerade boken Critical Scientific Realism (1999). Niiniluoto har publicerat 200 vetenskapliga originalartiklar och skrivit eller varit redaktör för åtskilliga böcker.

De nya akademikerna tar emot sina titlar torsdagen den 16 mars vid en ceremoni i Helsingfors. Titeln akademiker inom vetenskap kan samtidigt innehas av sexton utomordentligt meriterade finländska vetenskapsidkare. Republikens president beviljar akademikertitlarna på framställning av Finlands Akademi.

Ilkka Niiniluoto, vetenskapsfilosof och betydande vetenskapspåverkare

Markku Kulmala, Banbrytare inom forskningen i växelverkan mellan ekosystem och atmosfären