Kandidat- och magisterexamen från olika fakulteter?

Vad ska du bli när du blir stor? Universiteten utvecklar sin undervisning så att man inte ska behöva välja sitt studieämne så noga genast efter gymnasiet.

En kandidatexamen väger inte mycket i Finland, trots att den allmäneuropeiska kandidat-, magister- och doktorsexamensmodellen i tre steg i princip har tillämpats i ett årtionde, i enlighet med Bolognaprocessen som harmoniserar europeiska examina.

Helsingfors universitet håller nu på att starta en reform, Stora hjulet, som ska se till att de tre stegen verkligen tillämpas. I framtiden kommer studerande t.ex. att kunna söka sig ut i arbetslivet efter kandidatexamen, för att senare återvända för att bedriva magisterstudier.

Det kommer också att bli enklare att byta fakultet mellan de olika stegen.

Skapa din egen kombination

Med reformen vill man komma ifrån situationen som den är i dag, där de som söker in till universitetet väljer ett av många enskilda ämnen och ansökningsobjekt. Man vill gå mot bredare, t.o.m. fakultetsöverskridande kandidatprogram.

Prorektor Keijo Hämäläinen leder Stora hjulet. Han vill att kandidat- och magisterprogrammen i framtiden ska gå att kombinera på många olika sätt. Många olika stigar är en framtida konkurrensfördel för kandidatprogrammen.

– Genom reformen kan vi också främja en snabb övergång från gymnasiet till högskolestudier utan mellanår, eftersom de unga studerandena inte behöver bestämma sin blivande karriär alltför noggrant.

Individuella kombinationer av kandidat- och magisterstudier skulle enligt Hämäläinen kunna vara en lösning på ständigt varierande arbetsuppgifter. Samtidigt skulle de säkerställa en konkurrenskraftig examen på arbetsmarknaden.

De konkreta åtgärderna i reformen samt tidtabellen klarnar under hösten 2016, och målet är att de nya examensprogrammen ska träda i kraft hösten 2017.

Gamla nyheter för teologerna

Kandidatstuderande vid Teologiska fakulteten har redan nu gemensamma grundstudier och de behöver inte välja huvudämne när de söker studieplats. De studerande är nöjda med de gemensamma studierna, säger Iida Glumoff, studieansvarig vid Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys.

– De studerande inser att alla fem huvudämnen är viktiga delområden inom teologin. Men när man har hittat sitt huvudämne kan det nog hända att intresset för de andra områdena minskar.

Glumoff har börjat skriva sin pro gradu-avhandling och har Nya testamentets exegetik som huvudämne, trots att hon först tänkte att hon skulle rikta in sig på någonting helt annat.

– Då jag ansökte tänkte jag att jag åtminstone inte kommer att ta exegetik som huvudämne, eftersom man då måste läsa språk. Men när jag började studera språken ändrade jag mig.