Juhana Aunesluoma: Vår framgång hänger på hög kompetens

Finlands framtida framgång i den globala arbetsfördelningen hänger på hög kompetens. Vi behöver allt fler människor som har en hög kompetensnivå. Samtidigt gäller det att ständigt höja utbildningens och forskningens kvalitet. Högutbildad arbetskraft och en forskningsinfrastruktur av toppklass lockar även internationella företag till Finland.

Vi vid Helsingfors universitet vill vara en del av denna framtida framgångssaga för Finland. I Finland är de grundläggande frågorna i skick. De investeringar som gjorts under flera årtionden har frambringat ett alltigenom högklassigt utbildningssystem. Tillgången till utbildning och utbildningen av lärare är av hög internationell standard, och utbildning är en lönsam investering för individen. Finländsk vetenskap ligger i främsta ledet på många områden.

Men nu håller grunden på att vittra sönder och risken är att arbetet från flera årtionden går till spillo. Universitetens basfinansiering har minskat under hela 2010-talet. Satsningar på framtida kompetens kräver investeringar. Universitetens finansiering måste ledas in på ett spår av tillväxt för att vår framgång inte ska falla på den.

Vad kan man då uppnå genom att stärka basfinansieringen?

  1. För det första kan man förbättra kvaliteten på undervisningen: Vi har en stark uppfattning om hur undervisningen borde förnyas. Vid de finländska universiteten går undervisningen redan nu i en bra riktning. De njugga resurserna skapar trots allt flaskhalsar som måste undanröjas. Vi behöver större intensitet i förhållandet mellan lärare och studerande. Föreläsningskurser hör inte till dagens internationella universitet; studierna har förändrats och blivit interaktivare. Digitaliseringen ersätter inte den tid som går åt till växelverkan, utan det är snarare så att den intensifierar interaktionen. Utbildningens kvalitet kan inte höjas, om det kalkylmässiga priset på examen ständigt sjunker. Här behövs det en vändning.
  2. För det andra kan man stärka forskningen och dess genomslag. Stärkt basfinansiering för universiteten styr resurserna till den effektivaste användningen när till exempel professorerna inte behöver använda en oskäligt stor del av sin tid till att ansöka om konkurrensutsatt finansiering, utan kan koncentrera sig på forskning och undervisning i stället.
  3. Den internationella konkurrensen hårdnar hela tiden inom vetenskapen. Det har blivit allt mer krävande att forska; det behövs större forskningsgrupper och internationella rekryteringar. Genom basfinansieringen skapar man forskningsmiljöer som lockar internationella experter. Dessutom behövs det konkurrensutsatt forskningsfinansiering från Finlands Akademi som kan användas för att finansiera större projekt och locka forskare från annat håll. Internationella experter är en investering för Finland, eftersom våra egna experter inte räcker till för framtidens flaskhalsområden.
  4. Också för företag som producerar ett högt mervärde har forskningsmiljöer i världsklass blivit viktigare konkurrensfaktorer än tidigare. Finland når framgång endast genom att investera i utbildning och forskning. Därför gäller det att vinnlägga sig om universitetens basfinansiering.

I serien Vetenskapens försvarare beskriver skribenterna vetenskapens betydelse för dem själva och deras bransch. Du kan läsa de övriga texterna här på sidan Därför vetenskap (skrolla ned).

Juhana Aunesluoma är prodekanus och forskningsdirektör för Stats­ve­ten­skap­li­ga fakulteten

 

Varför behöver vi vetenskap?

Var­för be­hö­ver vi ve­ten­skap?

Världen kommer i framtiden att förändras allt snabbare, och människans och miljöns behov med den. Vi vet ännu inte vilka utmaningar vi kommer att behöva svara på om 50 år. Ett är säkert, och det är att lösningarna kräver långsiktig forskning.

Därför behöver vi vetenskap.

Finlands välfärd är beroende av att vi värnar om vårt högkvalitativa kunnande genom hela utbildningskedjan, från småbarnspedagogiken ända till den högre utbildningen och forskningen. Vår framtid ligger i vårt kunnande och i människor som kan. Därför bör vi investera allt mer i utbildning och forskning.

Läs mer