Jari Niemelä forsätter arbeta för hållbar utveckling

”Vi vid universitetet är i nyckelposition när det gäller att uppmuntra människor till en hållbar livsstil. Vi har de tankar och den kunskap som behövs för att ännu kunna vända på utvecklingen.”

När professor Jari Niemelä i slutet av januari 2022 meddelade att han kommer att lämna uppdraget som rektor vid Helsingfors universitet av hälsoskäl, överöstes han av varma hälsningar och tack av universitetskolleger och samarbetspartner i de sociala medierna. Då fördes särskilt ett tema fram från Niemeläs period som rektor: att han lyft åtgärderna för hållbar utveckling till en strategisk nivå.

Det är något som också Jari Niemelä själv nämner som en av höjdpunkterna under sin period som rektor som började i augusti 2018.

– Jag är väldigt glad och imponerad över hur vi alla tillsammans arbetade med den nya strategin för 2021–2030. Jag är också väldigt nöjd med att hållbarhet och ansvarsfullhet upplevdes som så viktiga teman inom hela universitetet att de nu är ett av de fyra teman som valts för strategin. Vi vill vara föregångare i hållbarhet och ansvarsfullhet och det här kommer att synas i all verksamhet vid universitetet, säger han.

Niemelä påpekar att Helsingfors universitet genom sin strategi också deltar i att uppnå de globala målen för hållbar utveckling som omfattas av Agenda 2030. Universitetet har också haft en stor roll i de teser om hållbar utveckling och ansvarsfullhet som utarbetats av Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf och som publicerades hösten 2020.

Niemelä lyfter också fram betydelsen av kvalitetsarbetet under sin rektorsperiod.

– Kvalitetssystemet vid Helsingfors universitet godkändes nyligen med glans i en auditering. Det här är ett fantastiskt exempel på att vi tar kvalitetsarbetet på allvar. Det är en del av vår dagliga verksamhet – något som också kom fram i auditeringsresultaten.

Jari Niemelä var tvungen att vara sjukledig en längre tid i några omgångar under sin tid som rektor. Då framhävdes betydelsen av det nära samarbetet mellan rektorn och prorektorerna i att leda universitetet.

– Jag kan av hela mitt hjärta säga att vi haft ett verkligt ”dream team”. Teamet bestående av fyra prorektorer har arbetat i gott samarbete med mig och vi har stött varandra i svåra tider, säger Niemelä tacksamt.

Forskningsbaserad kunskap utgör grunden för hållbarhetskompetens i samhället

Hållbar utveckling, förlusten av den biologiska mångfalden och klimatförändringen är teman som varit i fokus under Niemeläs långa karriär både som forskare och som akademisk ledare. Niemelä, doktor i naturvetenskaper och insektsforskare i början av sin karriär, är professor i stadsekologi. Under åren 2004–2017 var han dekanus vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten. Som dekanus ledde han nätverket för miljöforskning HENVI och deltog också i att leda nätverket för stadsforskning. Innan han blev rektor arbetade han som chef vid Institutet för hållbarhetsvetenskap HELSUS vid Helsingfors universitet.

– Mitt arbete har framom allt präglats av mångvetenskaplighet. Jag har haft en fin möjlighet att samarbeta med forskare från flera olika områden från naturvetenskaper till samhällsvetenskaper i alla de uppdrag som jag haft.

Niemelä övergår från posten som rektor till att vara forskningsledig och arbeta med sakkunniguppdrag för universitetets ledning fram till augusti 2023.  I båda uppdragen är hans fokus på frågor kring hållbar utveckling.

– Universitetet har genom sina tre uppgifter, forskningen, undervisningen och den samhälleliga interaktionen, en viktig roll i att främja hållbar utveckling. Forskningen vid vårt universitet skapar grunden för hur hållbarhet förstås och vilka hållbara och ansvarsfulla lösningar man går inför i samhället.

Niemelä vill särskilt uppmuntra unga till arbeta med hållbarhetsfrågor.

– De är av all orsak oroade för framtiden. Våra studenter bör ha den bästa möjliga kunskapen som de kan använda sig av i livet både för sitt eget och för samhällets bästa.

Relaterat till det skriver Niemelä för närvarande på två böcker som fokuserar på hållbar utveckling och miljöfostran. Böckerna är en del Niemeläs arbete med samhällelig interaktion som han vill företa sig särskilt genom att kommunicera aktivt om forskningens genomslagskraft.

Hur kan vår framtid då se ut om vi får förlusten av den biologiska mångfalden att stanna?

– Då ser vår framtid förstås ljus ut! Vi måste ändå komma ihåg att den väg vi är på är fortfarande dålig. I Finland räknas redan nu 12 % av alla djurarter som utrotningshotade. Å andra sidan blomstrar andra arter i de nuvarande förhållandena, vilket innebär att utvecklingen aldrig går enbart åt en riktning.

Niemelä tror på att människor har en vilja att leva i harmoni med naturen och ta hand om miljön. Men det behövs kunskap och motivation.

– Vi vid universitetet är i nyckelposition när det gäller att uppmuntra människor till att leva hållbart. Vi har de tankar och den kunskap som behövs för att utvecklingen ännu ska kunna vändas.

Axplock från Jari Niemeläs karriär:
 • Helsingfors universitets rektor 2018–2022
 • Chef för Institutet för hållbarhetsforskning HELSUS, 2018
 • Dekanus vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet, 2004–2017
 • Professor i stadsekologi, 2000–
 • Forskardoktor, University of Alberta, Edmonton, 1989–1992
 • 20 handledda doktorsavhandlingar
 • Ordförande för WWF:s styrelse, 2004–
 • Medlem i styrelsen för Maj och Tor Nesslings stiftelse
 • Medlem i styrelsen för Kulturcentrum för Sverige och Finland Hanaholmen, 2013–2022
 • Medlem i styrelsen för Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse, 2015
 • Statens pris för informationsspridning för boken Ihminen ja ympäristö, 2012
 • Helsingfors universitets J.V. Snellmans pris för förtjänstfull spridning av vetenskaplig information, 2012