Helsingfors Universitetsfastigheter Ab köper sina egna aktier av staten

Helsingfors Universitetsfastigheter Ab köper sina egna aktier som finska staten äger via Senatfastigheter. Avtalet om affären har ingåtts i mars 2015, men en förutsättning för att affären ska genomföras är att den godkänns av den nya riksdagen.

Senatfastigheter äger 33 procent av bolagets aktier före transaktionen. Helsingfors universitets ägarandel är 61 procent före transaktionen. Helsingfors Universitetsfastigheter Ab hör alltså redan nu till Helsingfors universitetskoncern.

Efter transaktionen ägs bolaget av Helsingfors universitet, Svenska handelshögskolan och Konstuniversitetet, dvs. universiteten använder lokalerna själva. Transaktionen är ett samarbete mellan universiteten.

– Reformen kan genomföras nu när staten är redo att avstå från sitt innehav. Det här har varit vårt mål ända sedan bolaget grundades. Lösningen är viktig för Helsingfors universitet och den syftar till att säkerställa universitetets framtid. På lång sikt kommer affären att förbättra universitetets solvens och förmåga att utveckla verksamheten i den riktning vi önskar, säger Jukka Kola, rektor för Helsingfors universitet.

Marknadspris för aktierna

Helsingfors Universitetsfastigheter Ab köper aktierna till ett marknadspris som baserar sig på oberoende uppskattningar. Hela köpesumman finansieras med ett långfristigt lån. Lokalernas nuvarande hyresnivå bibehålls tillsvidare och avkastningen används till amortering. Affären sänker bolagets goda soliditet, men bara tillfälligt.

– Situationen i universitetsfastighetsbolag i huvudstadsregionen och på andra håll i landet är olika i fråga om både ägarunderlaget och fastighetsmarknaden. För Helsingfors Universitetsfastigheter Ab, som har bara tre hyresgäster, innebär den aktuella lösningen bättre möjligheter att stödja universitetens verksamhetsmål. Universiteten arbetar i huvudstadsregionen på en konkurrensutsatt marknad och för oss är det särskilt viktigt att få bestämma om våra lokaler själv, fortsätter rektor Kola.

Helsingfors universitet har för avsikt att effektivera lokalanvändningen i enlighet med sin strategi. Lokaler och fastigheter som universitetet inte längre behöver hyrs ut eller säljs till utomstående. Målet är att säkerställa att det i fortsättningen finns mera pengar för universitetets grundläggande uppgifter, undervisningen och forskningen.

Affären påverkar inte Helsingfors universitets kärnverksamhet.

Läs statsrådets pressmeddelande om aktieaffären (på finska)