Helsingfors universitets kanslerspost söktes av tio personer

Kanslerns femåriga period börjar den 1.10.2022 och valet görs av universitetskollegiet.

Posten söktes av tio personer inom den utsatta tiden som gick ut den 28 februari.

Antti Arjava

Francesco Basso

Kaarle Hämeri

Mika-Petri Laakkonen

Erika Löfström

Henrik Meinander

Fernando Oliveira Di Prinzio

Markku Rautiainen

Risto Renkonen

Jan Smolarski

Kanslern utses av universitetskollegiet och beslutet om tidsschemat för valet fattas på kollegiets sammanträde den 16 mars 2022. Kanslerns mandatperiod är fem år och den inleds den 1 oktober 2022.

Kanslerns uppgifter

Enligt universitetslagen har Helsingfors universitets kansler till uppgift att främja vetenskaperna och universitetets samverkan med samhället samt bevaka universitetets allmänna intresse och ha tillsyn över verksamheten vid universitetet. Kanslern har rätt att närvara och yttra sig i statsrådet när ärenden som gäller Helsingfors universitet behandlas.

Enligt universitetets instruktion beviljar kanslern professors titel och titeln docent. Kanslern leder också utredningen vid misstanke om avvikelser från god vetenskaplig sed. I enlighet med den arbetsfördelning som avtalats med universitetets ledning leder kanslern universitetets medelsanskaffning. Universitetets nuvarande kansler är FD Kaarle Hämeri.