Helsingfors universitet säger upp 570, totalt minskar personalen med 980

Personalen kommer uppskattningsvis att minska med 980 personer fram till utgången av 2017. Universitetet omorganiserar också sin verksamhet i nya helheter och bolagiserar vissa verksamheter.

Helsingfors universitet har den 27 januari 2016 presenterat andra delen av arbetsgivarens utredning om de beslut som övervägs på grundval av samarbetsförhandlingarna. Rektor Jukka Kola konstaterar att universitets finansiering minskar så snabbt och drastiskt att det inte går att undvika personalminskningar.

– Helsingfors universitet hade inte blivit ett av världens bästa forskningsuniversitet utan sina kunniga och engagerade anställda. Jag beklagar djupt att vi är tvungna att säga upp kompetent personal.

I slutet av regeringen Juha Sipiläs regeringsperiod 2019–2020 är Helsingfors universitets sparbehov 106 miljoner euro på årsnivå. Nästan hälften av detta belopp måste sparas in redan i år. Cirka två tredjedelar av universitetets utgifter är personalkostnader.

Uppsägningarna gäller främst gruppen övrig personal

Totalt minskar personalen med cirka 980 personer fram till utgången av 2017. Av dessa uppskattas 570 personer sägas upp. Av uppsägningarna gäller 75 personalgruppen undervisnings- och forskningspersonal och 495 övrig personal.

De tidsbundna anställningarna uppskattas minska med 210 fram till 2020. Av dessa anställningar hör 160 till undervisnings- och forskningspersonalen och 50 till gruppen övrig personal.

Före utgången av 2017 kommer 200 personer att pensioneras från anställningar som inte tillsätts på nytt. Av dessa anställningar hör 60 till undervisnings- och forskningspersonalen och 140 till gruppen övrig personal.

Uppsägningarna genomförs under våren 2016. Den pågående utredningen av arbetsfördelningen mellan universiteten i Finland kan leda till nya uppsägningar senare.

Helsingfors universitet började anpassa sin verksamhet redan före dessa beslut. Personalen har under de senaste fem åren minskat med cirka 500 personer. Mest har personalgruppen övrig personal minskat.

Universitetet erbjuder personalen bl.a. förändringsstöd och hjälp med att söka jobb.

Fortbildningen bolagiseras och verksamheter centraliseras

Helsingfors universitetet har övervägt olika alternativ för att anpassa sin ekonomi. En stor reform är omorganiseringen av universitetets förvaltning i en enda enhet, som samlar all förvaltning som tidigare fanns spridd vid enheterna. Med förändringen vill man eliminera överlappningar och förbättra kostnadseffektiviteten. Samtidigt främjas förvaltningspersonalens möjligheter till arbetsrotation och kompetensutveckling. Den första delen av arbetsgivarens utredning som gällde omorganiseringen av förvaltningen presenterades den 12 januari.

Helsingfors universitets fortbildning bolagiseras. Det nya bolaget sköter centraliserat all den fortbildning som universitetet ordnar och eventuellt också utbildningsexporten. Man överväger också att bolagisera Lokal- och fastighetscentrets verksamhet. I fråga om universitetets lokaler är målet att fram till år 2020 minska antalet med minst 80 000 kvadratmeter.

Laboratoriepersonalen samlas i personalpooler, vars huvudsakliga syfte är att erbjuda den yrkeskunniga personalen kontinuitet och göra det enklare att flytta olika arbetsuppgifter inom universitetet. IT-uppgifterna kommer i fortsättningen att skötas allt mer koncentrerat. Universitetet utreder också möjligheten att utöka IT-samarbetet med Aalto-universitetet.

Också de övriga verksamheterna organiseras på ett mer ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt än tidigare.

I framtiden kommer man att spara mera genom att justera arbetsfördelningen mellan universiteten i Finland, genom att utvidga samarbetet med andra högskolor när det gäller tjänster och genom att genomföra fler interna omorganiseringar av verksamheten. Under 2016 ser universitetet också över fakultets- och utbildningsstrukturen.

Personalens förslag sparar miljoner

Universitetets enheter började anpassa sina verksamheter redan innan samarbetsförhandlingarna inleddes. Det ledde till sparåtgärder som täcker cirka 20 miljoner euro av finansieringsunderskottet på årsnivå.

Genom att minska på lokalerna, centralisera upphandlingen och andra sparåtgärder, samt effektivare anskaffning av konkurrensutsatt finansiering uppskattar man att universitetet kan spara 20 miljoner euro per år. Universitetet för också en donationskampanj som man hoppas att ska intressera också privata donatorer.

Rektor Jukka Kola är tacksam för universitetspersonalens förslag till besparingar och nya finansieringskällor. Under hösten har personalen och studenterna skickat in nya förslag till sparåtgärder. Med hjälp av dem kan man spara upp till 10 miljoner euro på årsnivå. Det motsvarar 170 arbetsplatser.