Helsingfors universitet säger upp 570 och bolagiserar fortbildningen

Universitetets personal kommer uppskattningsvis att minska med 980 personer fram till utgången av 2017, av dessa kommer 570 personer att sägas upp. Universitetet omorganiserar också sin verksamhet i nya helheter och bolagiserar åtminstone fortbildningen.

I slutet av regeringen Juha Sipiläs regeringsperiod 2019–2020 är Helsingfors universitets sparbehov 106 miljoner euro på årsnivå, och redan i år måste universitetet spara 49 miljoner euro. Cirka två tredjedelar av universitetets utgifter är personalkostnader. Rektor Jukka Kola konstaterar att universitets finansiering minskar så snabbt och drastiskt att det inte går att undvika personalminskningar.

– Helsingfors universitet hade inte blivit ett av världens bästa forskningsuniversitet utan sina kunniga och engagerade anställda. Jag beklagar djupt att vi är tvungna att säga upp kompetent personal.

Uppsägningarna gäller främst gruppen övrig personal

– Helsingfors universitets främsta mål är att säkerställa att undervisningen och forskningen även i fortsättningen håller hög kvalitet. Personalminskningarna gäller därför främst annan personal än undervisnings- och forskningspersonal, tillägger Kola.

Totalt minskar personalen med cirka 980 personer fram till utgången av 2017. Av dessa uppskattas 570 personer sägas upp. Av uppsägningarna gäller 75 personalgruppen undervisnings- och forskningspersonal och 495 övrig personal.

De tidsbundna anställningarna uppskattas minska med 210 fram till 2020. Av dessa anställningar hör 160 till undervisnings- och forskningspersonalen och 50 till gruppen övrig personal.

Före utgången av 2017 kommer 200 personer att pensioneras från anställningar som inte tillsätts på nytt. Av dessa anställningar hör 60 till undervisnings- och forskningspersonalen och 140 till gruppen övrig personal.

Uppsägningarna genomförs under våren 2016. Den pågående utredningen av arbetsfördelningen mellan universiteten i Finland kan leda till nya uppsägningar senare. 

Helsingfors universitet började anpassa sin verksamhet redan före dessa beslut. Personalen har under de senaste fem åren minskat med cirka 500 personer. Mest har personalgruppen övrig personal minskat.

Fortbildningen bolagiseras

Helsingfors universitet har övervägt olika alternativ för att anpassa sin ekonomi. En stor reform är den nya förvaltningsorganisationen, som samlar all förvaltning som tidigare fanns spridd vid enheterna i en enda helhet. Med förändringen vill man eliminera överlappningar och förbättra kostnadseffektiviteten.

Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster Hykke (tidigare Palmenia) bolagiseras. Man överväger också att bolagisera Lokal- och fastighetscentrets verksamhet. I fråga om universitetets lokaler är målet att fram till år 2020 minska antalet med minst 80 000 kvadratmeter.

Laboratoriepersonalen samlas i personalpooler, vars huvudsakliga syfte är att erbjuda den yrkeskunniga personalen kontinuitet och göra det enklare att flytta mellan olika arbetsuppgifter inom universitetet. IT-uppgifterna kommer i fortsättningen att skötas allt mer koncentrerat. Universitetet utreder också möjligheten att utöka IT-samarbetet med Aalto-universitetet.

I framtiden kommer man att spara mera genom att justera arbetsfördelningen mellan universiteten i Finland, genom att utvidga samarbetet med andra högskolor när det gäller tjänster och genom att genomföra fler interna omorganiseringar av verksamheten. Under 2016 ser universitetet också över fakultets- och utbildningsstrukturen.

Personalens förslag sparar miljoner

Universitetets enheter började anpassa sina verksamheter redan innan samarbetsförhandlingarna inleddes. Det ledde till sparåtgärder som täcker cirka 20 miljoner euro av finansieringsunderskottet på årsnivå. Under hösten har personalen och studenterna skickat in nya förslag till sparåtgärder. Med hjälp av dem kan man spara upp till 10 miljoner euro på årsnivå. I personalkostnader motsvarar det 170 arbetsplatser.

Genom att minska på lokalerna, centralisera upphandlingen och andra sparåtgärder, samt effektivare anskaffning av konkurrensutsatt finansiering uppskattar man att universitetet kan spara 20 miljoner euro per år.

– Vi kommer att effektivera anskaffningen av extern finansiering. För tillfället för vi en inhemsk donationskampanj som vi hoppas att ska intressera också privata donatorer. Vi tänker också skaffa allt mer forskningsfinansiering från internationella källor, t.ex. stora stiftelser, berättar Kola.

Den första delen av arbetsgivarens utredning som gällde omorganiseringen av förvaltningen publicerades den 12 januari.

Ytterligare information

Rektor Jukka Kola
02941 22211
jukka.kola@helsinki.fi
@jukkakola 

Ledningens assistent Maija Roitto tar emot förfrågningar (maija.roitto@helsinki.fi, 02941 22210).

Universitetets ledning är tillgänglig för medierna på den presskonferens som hålls kl. 16.30, efter informationsmötet för personalen.

Presskonferensen hålls den 27 januari kl. 16.30 i styrelsens sammanträdesrum i universitetets huvudbyggnad. Ingång från Senatstorget, Unionsgatan 34, trappan till vänster upp till följande våning.

Universitetet ger utlåtanden per telefon efter presskonferensen cirka kl. 17.30.