Helsingfors universitet i Bryssel för att påverka EU:s program för forskning Horisont Europa

I november ordnar Helsingfors universitet två evenemang för inbjudna i Bryssel. Avsikten är att påverka EU-beslutsfattandet direkt. Evenemangen ingår i en större evenemangsserie där finländska universitet och deras representanter lägger fram sina framtidsutsikter och förslag till EU:s finansieringsprogram för forskning och innovation Horisont Europa.

– Vårt mål är att tillsammans med EU-beslutsfattarna diskutera vår vision inför nästa Horisont Europa-program för forskningsfinansiering. Helsingfors universitet och andra finländska universitet kan erbjuda spetsforskningsbaserade lösningar som svar på globala utmaningar. Lösningarna kan spela en betydande roll i arbetet för att utveckla Europa, säger rektor Jari Niemelä.

Evenemangsserien bygger på universitetens och UNIFIs gemensamma ställningstagande.

Climate, Food and Natural Resources 19.11.2018

Den 19 november ordnar Helsingfors universitet ett evenemang i Europaparlamentet med temat ”Climate, Food and Natural Resources”. Prorektor Paula Eerola, som ansvarar för forskningsfrågor, öppnar evenemanget för Helsingfors universitets del, och professor Tuukka Petäjä håller ett anförande med temat ”Environmental Grand Challenges and Comprehensive Monitoring of Interactions Between the Planet”.

– Stopp för klimatförändringen, livsmedelssäkerhet för jordens växande befolkning, hållbar användning av naturresurserna och bevarande av naturens mångfald medför allt större utmaningar, och vi behöver forskning och internationellt samarbete för att kunna tackla dem. Vårt mål är varken mer eller mindre än att vända jordens framtida utveckling i en bättre riktning, påpekar prorektor Paula Eerola.

Under evenemanget Climate, Food and Natural Resources lyfter universitetet fram bland annat forskning och lösningar som gäller klimatförändringen, hållbara energiformer och livsmedelskedjor, biobaserade innovationer samt samhällets förmåga att anpassa sig till klimatförändringen. Av totalbudgeten på knappa 100 miljarder euro för programmet Europa Horisont har hela 35 % preliminärt reserverats för bekämpning av klimatförändringar, vilket vittnar om att de teman som nämns ovan prioriteras inom EU. För forskning på områdena livsmedel och naturresurser lösgörs ungefär 10 miljarder euro från EU:s anslag inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Syftet med satsningen är att stödja en europeisk jordbrukspolitisk reform genom att stärka forsknings- och innovationsverksamheten på området.  

Increasing Healthy Life Years 22.11.2018

Tillsammans med Östra Finlands universitet svarar Helsingfors universitet också för evenemanget ”Increasing Healthy Life Years” vid Finlands ständiga representation den 22 november.

Evenemanget anknyter till forskning i hälsa och välfärd och fokuserar på vad forskning vid finländska universitet har att erbjuda som svar på europeiska utmaningar som gäller utveckling av hälso- och sjukvården. Diskussionstemana gäller framför allt friska levnadsår för européerna, hjärnforskning samt produktion av hälsoinformation och administrering av hälsodata. Från Helsingfors universitet deltar rektor Jari Niemelä i egenskap av moderator för evenemanget och Mark Daly, direktör för Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM), med sitt anförande ”Finnish medical and population data: powering predictive medicine and disease prevention”.

Målen och strukturen för ramprogrammet Horisont Europa, huvuddragen hos de åtgärder som ska finansieras samt programmets operativa mål behandlas just nu i Europaparlamentet och Europeiska unionens råd. Europeiska kommissionen inleder snart sin strategiska programplanering där innehållet i och de strategiska målen för Horisont Europa rör sig från en generellare till en specifik nivå. Det är alltså just nu rätt tid att påverka i Bryssel. Helsingfors universitets evenemang är ett av de många påverkansinstrument som universitetet använder i Bryssel för att artikulera vad det eftersträvar inom ramen för EU:s nya ramprogram för forskning och innovation.