Helsingfors universitet förberedde sig för kommande besparingar under jubileumsåret

Helsingfors universitets 375-årsjubileum var akademiskt sett lyckat, men året fördystrades av de nedskärningar som meddelades på våren och som gav upphov till ett omfattande förändringsprogram.

År 2015 hade Helsingfors universitet 32 464 examensstuderande som avlade sammanlagt 6 140 examina. 529 doktorer utexaminerades, vilket var ett rekordstort antal. Antalet internationella examensstuderande var 1 774 och universitetets personal kom från 90 olika länder. Cirka 16 procent av de sökande antogs till universitetet.

Antalet publikationer var 10 444 och 65 procent av dem var referentgranskade.

Helsingfors universitets 375-årsjubileum firades med fokus på starka vetenskapsteman. Den vetenskapliga idétävlingen Helsinki Challenge ordnades för första gången. Tävlingen togs väl emot och fick bra respons från olika håll.

Universitetet nådde 67:e plats på Shanghai-listan, vilket är universitetets bästa placering någonsin. HU placerade sig också bra i andra välkända internationella universitetsrankningar: Taiwan 69:e plats, Times Higher Education 76:e plats och QS 96:e plats.

Det strategiska partnerskapet med Pekings universitet förstärktes.

Av alla finländska universitet beviljades Helsingfors universitet mest finansiering av Finlands Akademi för forskning av hög kvalitet. Universitetet klarade sig också bra i många andra konkurrensutsatta finansieringsutlysningar.

Universitetet köpte alla aktier i Helsingfors Universitetsfastigheter Ab. Aktieaffären finansierades i sin helhet med ett lån. Lösningen hjälper universitetet att effektivera sin lokalanvändning strategiskt och på ett friare sätt än tidigare.

Kommersialiseringen av forskningen framskred väl. Universitetet fick in sammanlagt 92 uppfinningsanmälningar, en ökning på 60 procent jämfört med föregående år. Sex nya spin-out företag som baserar sig på innovationer grundades, ett rekordstort antal.

Nedskärningarna gav upphov till ett förändringsprogram

Regeringen meddelade våren 2015 att universiteten kommer att drabbas av stora nedskärningar med kort tidtabell. Helsingfors universitets finansiering skärs ner med cirka 50 miljoner euro redan 2016. Beloppet växer årligen och 2020 uppskattas det uppgå till 100 miljoner euro.  

Helsingfors universitet anpassade sin ekonomi redan 2012–2014. Då minskade personalen med cirka 500 anställda och antalet lokaler minskade. Vid utgången av 2013 var universitetets ekonomi i balans.

De nya nedskärningarna ledde hösten 2015 till ett omfattande förändringsprogram, rekryteringsförbud och samarbetsförhandlingar. Förändringsprogrammet stöder genomförandet av universitetets strategi, både när det gäller besparingar och nya satsningar.

De besparingar som personalminskningen ger motsvarar mindre än hälften av sparbehovet. Universitetet försöker också få till stånd betydande besparingar genom att minska lokalkostnaderna. Lokalerna ska minskas med 80 000 m2, vilket är nästan 20 procent av den yta som används i dag. Förutom besparingar kommer man också att satsa mer på anskaffningen av konkurrensutsatt finansiering.

Universitetet stärker sin verksamhetsprofil och har startat omfattande reformer som gäller undervisningen, strukturen och datasystemen. Reformerna syftar till att ytterligare förbättra kvaliteten på undervisningen och forskningen.

Åtgärderna hjälper universitetet att klara kommande år

Trots de effektiverade sparåtgärderna uppskattar man att universitetets verksamhet kommer att visa ett underskott på 20–25 miljoner euro 2016. Eftersom statens nedskärningar är störst i början av perioden, har universitetet förberett sig på att använda överskottet från den egentliga verksamheten från tidigare år för att täcka nödvändiga utgifter och de investeringar som förändringsprogrammet kräver. Överskottet 2010 - 2015 är totalt cirka 60 miljoner euro. 

Enligt ordföranden för Helsingfors universitets styrelse Jaana Husu-Kallio har universitetet skött sin ekonomi väl. Universitetet har överskott från tidigare år som tillsammans med de nödvändiga personalminskningarna och de övriga åtgärderna underlättar situationen.

– Styrelsens mål har varit att undvika ytterligare uppsägningar. Jag tror att universitetet med hjälp av de åtgärder vi redan har genomfört och effektivt utnyttjande av överskotten kommer att klara av både detta år och de kommade åren, säger Husu-Kallio.

År 2015 uppgick Helsingfors universitets intäkter till 750 miljoner euro, varav 454 miljoner euro var statens basfinansiering. De totala kostnaderna var 704 miljoner euro. Personalkostnadernas andel var 63 procent (441 miljoner euro) och lokalhyrornas andel var 13 procent (88 miljoner euro).

Överskottet av universitetets verksamhet var 21 miljoner euro. Dividenderna och försäljningen av värdepapper gav 25 miljoner euro, det högsta beloppet någonsin, vilket gav utslag i form av en värdeökning för värdepappersportföljen. Förändringsprogrammet som inleddes på hösten gav extra besparingar på cirka tre miljoner euro redan 2015.

Överskottet av universitetets verksamhet motsvarar cirka tre procent av de totala kostnaderna och räcker till för att finansiera universitetets verksamhet

Helsingin yliopiston tilinpäätös 2015 – Helsingfors universitets bokslut 2015 (pdf)

Helsingfors universitet 2015
 • 32 464 examensstuderande
 • 1 774 internationella examensstuderande
 • 6 140 examina
 • 10 444 publikationer, varav 65 % referentgranskade
 • 5 564 projekt med extern finansiering
 • 67:e plats på Shanghai-listan
 • 15 av Finlands Akademis 29 spetsforskningsenheter koordineras vid Helsingfors universitet. Dessutom deltar universitetet i fem spetsforskningsenheter som koordineras utanför universitetet.
 • Balansräkningens slutsumma 623 miljoner euro
 • Värdepappersportföljens värde 231 miljoner euro
 • Totala kostnader 704 miljoner euro
 • Personalkostnader 441 miljoner euro
 • Lokalkostnader 88 miljoner euro
 • 7 948 anställda, 214 mindre än föregående år
 • Personal från 90 olika länder
 • Undervisnings- och forskningspersonalens andel 56 %
 • Genomsnittlig pensionsålder 65,5 år
 • 1,6 miljoner besökare i universitetets huvudbibliotek
 • 6,6 miljoner besökare på webbplatsen helsinki.fi
 • 5 800 omnämnanden i internationell media