Helsingfors universitet fick kvalitetsstämpel – universitetets styrkor är dess forskningsbaserade verksamhetsutveckling

Kvalitetssystemet vid Helsingfors universitet godkändes den 26 januari i en auditering som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). Därmed fick Helsingfors universitet en kvalitetsstämpel som är i kraft i sex år.

Enligt NCU:s pressmeddelandet har universitetet till exempel goda system och strukturer för planering, ledning, uppföljning och förbättring av sin verksamhet.

Kopplingen mellan strategin och forskningsverksamheten samt utbildningsplaneringens följdriktighet styrkor

En av Helsingfors universitets styrkor är enligt auditeringsrapporten att planeringen av utbildningen är följdriktig och transparent. Erkännande ges också för att universitetet tagit i bruk verktyget HowULearn och breddat det till att användas också i utvärderingen och utvecklingen av utbildningen.

Därtill förde man fram som en merit att universitetets strategi och forskningsverksamhet har en stark koppling. Universitetet har också ett stort forsknings-, partner-. alumn- och samhälleligt nätverk, vilket gör det till en betydande aktör i det finländska samhället.

Enligt auditeringsrapporten är det tydligt att man vid Helsingfors universitet fäst uppmärksamhet vid samhällelig växelverkan och främjande av genomslagskraft, och för det har det skapats fungerande styrstrukturer. 

Auditeringsresultaten tas i beaktande när universitetets verksamhet utvecklas

I rapporten förs också fram utvecklingsområden. Partnerskapsledning och studenternas kursrespons är exempel på områden som enligt rapporten framöver bör utvecklas. Också den samhälleliga växelverkans och genomslagskraftens relation till undervisningen och forskningen bör definieras tydligare. 

Rektor Sari Lindblom, ordförande för auditeringens styrgrupp, framhäver att utvecklingsrekommendationerna i auditeringsrapporten kommer att tas beaktande när universitetets verksamhet utvecklas redan från och med denna vår.

– Utvecklingsrekommendationerna värderas som en del av universitetets verksamhetsstyrningsprocess och utgående från dem sätter man vid behov igång utvecklingsåtgärder. Många av rekommendationerna är redan under arbete, konstaterar Lindblom.

I auditeringen utvärderades kvalitetssystemets ändamålsenlighet och genomslag vid universitetet och den genomfördes hösten 2021. Auditeringen baserade sig på en självvärderingsrapport som universitetet berett, universitetets kvalitetsdokumentation och ett auditeringsbesök som genomfördes i slutet av oktober 2021. Auditeringen genomfördes utifrån NCU:s auditeringsmodell.

Auditeringen genomfördes av en internationell expertgrupp bestående av fem personer: tre akademiska ledare, en sakkunnig inom företagsvärlden och en studentrepresentant.

Mer information