Helsingfors universitet får nästan 450 nybörjarplatser till

Antalet nybörjarplatser ska utökas vid alla universitetets fakulteter, men i synnerhet vid Matematisk-naturvetenskapliga och Pedagogiska fakulteten. Lärarutbildningen i småbarnspedagogik får i år och nästa år minst 120 nybörjarplatser till.

I början av juni föreslog statsrådet i sin tilläggsbudgetproposition att sammanlagt 124 miljoner euro ska anvisas för en utökning av antalet nybörjarplatser vid universitet och yrkeshögskolor. Med utökningen av nybörjarplatserna vill regeringen minimera de utmaningar som medborgarna står inför som en följd av covid-19-pandemin, såsom ungdomsarbetslöshet och risk för marginalisering.

Universiteten meddelade samfällt i början av juni att de är beredda att utöka antalet nybörjarplatser. Vidare ansåg universiteten att utökningen av studieplatserna förutsätter tillräckliga resurser så att universitetsutbildningens kvalitet inte blir lidande på grund av utökningarna i utbildningen.

Helsingfors universitets styrelse beslutade 17.6.2020 att göra en framställning till undervisnings- och kulturministeriet om att utöka antalet nybörjarplatser med högst 450 platser i utbildningar som startar hösten 2020 eller 2021, förutsatt att undervisnings- och kulturministeriet beviljar finansiering till det. Preliminärt fördelas de nya platserna över alla fakulteter vid universitetet, i synnerhet Matematisk-naturvetenskapliga och Pedagogiska fakulteten, och i den senare särskilt inom området för småbarnspedagogik. Antalet nybörjarplatser utökas också relativt mycket t.ex. inom logopedi och psykologi.

– I fördelningen av de extra nybörjarplatserna har universitetet beaktat bl.a. behovet av arbetskraft på lång sikt, utbildningens dragningskraft och rent allmänt möjligheten att öka antalet nybörjarplatser på kort varsel utan att kvaliteten på utbildningen försämras, säger Susanna Niinistö-Sivuranta, utvecklingsdirektör vid Helsingfors universitet.

Informationen om de extra nybörjarplatserna vid Helsingfors universitet hösten 2020 publiceras här 18.6.2020 efter att undervisnings- och kulturministeriet har fattat beslut om den slutliga finansieringen.

Nybörjarplatserna i lärarutbildningen inom småbarnspedagogik har den senaste tiden också diskuterats i offentligheten. Helsingfors universitet är medvetet om att bristen på lärare inom småbarnspedagogiken är en utmaning såväl för kommuner och familjer i huvudstadsregionen som för småbarnspedagogikens kvalitet. Universitetet vill öka antalet studieplatser för lärarutbildningen inom småbarnspedagogik, såväl nybörjarplatser som behörighetsgivande utbildning – och de senaste åren har så också skett. Samtidigt måste universitetet dock garantera kvaliteten på utbildningen. Därför utökas studieplatserna enligt den finansiering som fås från ministeriet, planmässigt och så att de lärarrekryteringar som krävs går att genomföra.

Vid Helsingfors universitet får lärarutbildningen inom småbarnspedagogik i år och nästa år sammanlagt 120 extra nybörjarplatser, antingen som examensutbildning eller examensinriktad fortbildning. En del av extraplatserna kan ordnas genom ett specialunderstöd för kontinuerligt lärande som universitetet beviljats särskilt av undervisnings- och kulturministeriet.

Det utökade antalet nybörjarplatser kräver inga åtgärder av de sökande som ansökt om studieplats i den gemensamma ansökan. Det lönar sig dock för de sökande att följa informationen som publiceras i Studieinfo. Antagningsresultaten publiceras i Studieinfo senast 15.7.2020.

Mer information:

Utvecklingsdirektör Susanna Niinistö-Sivuranta susanna.niinisto-sivuranta@helsinki.fi, tfn 0294120500

Sökande ombeds kontakta universitetets ansökningsservice på adressen hakijapalvelut@helsinki.fi