Helsingfors universitet får fyra prorektorer

Till prorektorer valdes Kai Nordlund, Anne Remes, Hanna Snellman och Jouni Hirvonen. Prorektorernas mandatperiod är fem år och den inleds den 1 augusti 2023.

Helsingfors universitets styrelse valde fyra prorektorer för universitetet. Prorektorernas uppgifter är på heltid och deras ansvarsområden är följande:

Anne Remes (forskning, hållbarhet)

Hanna Snellman (internationella ärenden, samhällssamverkan)

Jouni Hirvonen (innovationer (FoUI), forskningsinfrastrukturer)

Kai Nordlund (undervisning)

Ställföreträdare för rektorn är Kai Nordlund. Rektorns ställföreträdare deltar tillsammans med rektorn i planeringen och uppföljningen av universitetets ekonomi. Koordineringen av den svenskspråkiga utbildningen fortsätter under ledning av Kai Nordlund som har utnämnts till prorektor med ansvar för den svenskspråkiga undervisningen.

 

Kai Nordlund

FD, professor i beräkningsmaterialfysik Kai Nordlund har varit prorektor vid Helsingfors universitet sedan 2022. Under åren 2018–2022 var han dekanus vid Helsingfors universitets matematisk-naturvetenskapliga fakultet. År 2018 var han prefekt för Avdelningen för fysik, och åren 2014–2017 arbetade han som prodekanus vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Anne Remes

MD, professor i neurologi Anne Remes är dekanus vid Helsingfors universitets medicinska fakultet sedan år 2022. Hon har tidigare varit dekanus vid Uleåborgs universitets medicinska fakultet åren 2017–2021, forskningsdirektör vid Medical Research Center (MRC) i Uleåborg åren 2017–2018 och vicedirektör för enheten för klinisk medicin vid Östra Finlands universitet åren 2014–2016.

Hanna Snellman

FD, professor i etnologi Hanna Snellman har varit prorektor vid Helsingfors universitet sedan år 2018. Dessförinnan var hon dekanus vid Humanistiska fakulteten åren 2017–2018 och prodekanus åren 2014–2016.

Jouni Hirvonen

FaD, professor i farmaceutisk teknologi Jouni Hirvonen har varit prorektor vid Helsingfors universitet sedan år 2022. Före det var han dekanus vid Helsingfors universitets farmaceutiska fakultet åren 2010–2022 och prodekanus åren 2004–2009.

– Det nya rektoratet bildar en balanserad helhet med en bred och mångfasetterad syn på universitetsvärlden och med mångsidig erfarenhet av forskning och ledarskap och en gedigen kompetens för att utveckla universitetets verksamhet. Rektorn ansvarar fortsättningsvis för universitetsgemenskapens välmående, och ansvarsområdet för likabehandling fastställs inom rektoratet, säger rektor Sari Lindblom. Mandatperioden för Lindbloms rektorat är högst fem år och den inleds den 1 augusti 2023.

Prorektorerna bistår rektorn i ledningen av universitetet. De ger expertstöd åt rektorn och leder den strategiska beredningen av de akademiska och andra ärenden som rektorn tilldelat dem inom ramen för den arbetsfördelning som fastställts av styrelsen. Prorektorerna bistår också rektorn i verksamheten som gäller interna, nationella och internationella kontakter med universitetets intressenter.

Enligt universitetets instruktion beslutar styrelsen på förslag av rektorn om antalet prorektorer, vem som väljs och vilka deras uppgifter är.