ERC-finansiering till Helsingfors universitet

Tre av forskningsprojekten som får finansiering från Europeiska forskningsrådet (ERC) finns vid Humanistiska fakulteten och ett vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten och Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten.

Akademiforskare Josephine Hoegaerts, biträdande professor (Associate Professor, University of Michigan) Maria Lasonen-Aarnio, akademiforskare Mari Pihlatie och forskardoktor Marja Vierros har beviljats Europeiska forskningsrådets Starting Grant-finansiering.

Hoegaerts, Lasonen-Aarnio och Vierros forskar på Centrumcampus vid Humanistiska fakulteten och Pihlatie på Campus Gumtäkt och Campus Vik vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för fysik, och Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper.

Digital humaniora med papyrusmaterial och politiska tal från 1800-talet

Målet med Marja Vierros forskningsprojekt Digital Grammar of Greek Documentary Papyri är att utveckla ett öppet verktyg för forskning i grekiska språket som är till nytta för hela forskarsamhället. Vierros har i sin tidigare forskning utvecklat verktyg för undersökning av fragmentariska papyrusmaterial med moderna metoder.

− Papyrusarna visar grekiska språkets utveckling på ett annat sätt än litterära texter. Materialet ger en inblick i vardagen och vardagsspråket och möjlighet att undersöka språkliga förändringar, säger Vierros.

"Digitala metoder har använts redan länge inom forskningen i moderna språk, men metoderna har inte lämpat sig särskilt väl för latin eller grekiska."

Det finns bevarat papyrusmaterial på grekiska från en tidsperiod på ca 1 000 år, ungefär från 300 f.Kr. till ca 700 e.Kr. Materialet finns redan i digitaliserad form.

− Digitala metoder har använts redan länge inom forskningen i moderna språk, men metoderna har inte lämpat sig särskilt väl för latin eller grekiska. Jag är mycket glad över att ha fått europeisk forskningsfinansiering för projektet. Det är en positiv signal för hela vårt lilla område, säger Vierros.

Josephine Hoegaerts forskningsprojekt Vocal articulations of parliamentary identity and empire undersöker 1800-talets politiker och det politiska röstlandskapet och de politiska talens inverkan i Europa och kolonierna.

Undersökningen fokuserar på tiden före ljudupptagningar och Hoegaerts tillämpar metoder från både röstforskningens och den politiska historieforskningen område. Hon undersöker och skapar modeller för politikers artikulation och kroppsliga uttryck i samband med förvaltningsspråk, röstanvändning och maktförhållanden. Materialet består av manuskript till tal som hållits i olika parlament, samtida rapporter och nyheter.

Från epistemologi till atmosfärvetenskap och skogsekologi

Maria Lasonen-Aarnios projekt Success and Competence in Epistemology and Beyond utvecklar och tillämpar nya forskningsmetoder inom kunskapsteorin.

Centrala frågeställningar av normativ natur är “Hur borde vi forma trosföreställningar?” och “Hur borde vi bedöma trosföreställningar?”. Begreppet kompetens spelar en central roll i projektets angreppssätt. I denna mening är det en fortsättning på den dygdepistemologiska traditionen.

Forskningsprojektets centrala hypotes är att nästan alla typer av framgångar är möjliga utan kompetens: Det finns t.ex. inkompetent kunskap. Projektet visar hur man genom att granska kategorier som inkompetenta framgångar och kompetenta misslyckanden kan lösa centrala problem inom epistemologin. Angreppssättet tillämpas också inom forskningen om rationalitet och etik.

Mari Pihlaties forskningsprojekt From processes to modelling of methane emissions from trees (MEMETRE) fokuserar på processerna för trädens metanemissioner och processernas betydelse för skogarnas metanbalans. I projektet undersöks klimatförändringen och boreala skogar, och vilken roll träden i den boreala zonen har som metankälla och -sänka.

ERC-finansieringen är högt uppskattad

Humanistiska fakultetens dekanus Hanna Snellman gläder sig över finansieringen och påminner om att forskarmobiliteten bidrar med hjärnimport till universitetet.

"I Finland har man på senaste tid diskuterat och oroat sig för hjärnflykt och hur det har blivit svårare att bedriva akademisk forskning. De här ERC-forskningsanslagen är ett bra exempel på det motsatta."

Maria Lasonen-Aarnio tog sin grundexamen vid Helsingfors universitet och har sedan studerat vidare och gjort karriär utomlands i Oxford och vid University of Michigan. Nu återvänder hon tack vare ERC-finansieringen till Helsingfors universitet. Josephine Hoegaerts kom till universitetets forskarkollegium för två år sedan. Tidigare har hon arbetat som besökande forskare i Birkbeck College (London), the Felix Mendelssohn Hochschule für Musik und Theater (Leipzig), och vid University of Pennsylvania.

”I Finland har man på senaste tid diskuterat och oroat sig för hjärnflykt och hur det har blivit svårare att bedriva akademisk forskning. De här ERC-forskningsanslagen är ett bra exempel på det motsatta, säger Snellman.”

Europeiska forskningsrådet understöder forskning på alla vetenskapsområden. Konkurrensen om ERC-finansieringen är hård och påverkar också universitetsjämförelserna. I år beviljade Europeiska forskningsrådet sammanlagt 605 miljoner euro i Starting Grant-finansiering till sammanlagt 406 forskare i Europa.

Europeiska forskningsrådet ERC:s finansiering

Europeiska Unionens finansieringsorganisation Europeiska forskningsrådet (European Research Council, ERC) främjar spetsforskning på ett flertal områden med fleråriga forskningsanslag. De utdelas till tre grupper: lovande forskare, forskare med 7–12 års erfarenhet och toppforskare.

ERC inledde sin verksamhet 2007 och firar tioårsjubileum i år. 2017 utdelas ca 1,8 miljarder euro i forskningsanslag. ERC är numera en del av Horisont 2020, Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovationer.

Forskningsfinansiering som tilldelats Helsingfors universitet:

ERC Advanced Grants
ERC Consolidator Grants
ERC Starting Grants