Antti Räsänen blir dekanus för Teologiska fakulteten

Professorn i religionspedagogik Antti Räsänen har utnämnts till ny dekanus för Teologiska fakulteten från början av 2018.

Antti Räsänen är född i S:t Michel 1.12.1969. Han tog pedagogie magisterexamen vid Joensuu universitet 1985 och teologie magisterexamen vid Helsingfors universitet 1992. Räsänen disputerade för teologie doktorsgraden 2002 med religionspedagogik som huvudämne. Sin nuvarande befattning som professor i religionspedagogik vid Teologiska fakulteten har han haft sedan 1.8.2012. Dessförinnan var han universitetslektor i religionspedagogik vid Helsingfors universitet och professor i religionspedagogik vid Östra Finlands universitet.

Räsänen leder teologiska fakultetens doktorandprogram sedan 2014. 

I ledningen av universitetet ligger tonvikten i dekanus uppgift på strategiskt ledarskap och strategisk kompetens, anser Antti Räsänen.

− Enligt Helsingfors universitets nya strategi är målet att skapa en internationell miljö för toppforskning, ställa studenten i fokus samt trygga och skapa de resurser som möjliggör förnyelse. Dekanus uppgift är att leda fakulteten så att saker sköts rätt, på ett resultatrikt och ekonomiskt sätt och på ett sätt som stöder samhörigheten, konstaterar han.

När det gäller dekanusuppdraget betonar Räsänen att ledarskap är att arbeta med människor.

− Framgång i att leda saker eller strategier beror på arbetsmotivationen hos människorna. Varje enskild medarbetare ska vara medveten om värdet i hens arbete, dess krav och skyldigheter, och det här förutsätter ett öppet och interaktivt ledarskap.

− Jag anser att dekanus ska vara proaktiv i sitt arbete, inte reaktiv – hellre en som skapar framtiden än en som flyter med strömmen, tillägger Räsänen.

Till fakultetens största utmaningar hör enligt Räsänen anskaffningen av extern internationell finansiering och studentrekryteringen. Viktigt är också att stärka de anställdas och studenternas entusiasm och engagemang för arbetet och studierna efter de stora förändringar som ägt rum (Universitetsservicen, Stora hjulet).

I arbetet som dekanus vill Räsänen betona religionsdialog, nytolkningar av traditionen, kunskap om modern spiritualitet och värdekompetens.