Det nya Max Planck-centret tar fram kunskap för att förstå grundorsakerna till ojämlikhet

Helsingfors universitet har tillsammans med den tyska Max Planck-stiftelsen grundat ett forskningscentrum med fokus på hälsoforskning ur ett perspektiv av social ojämlikhet. Centret inleder sin verksamhet i början av juli.

Tack vare forskningscentret kan demografisk spetsforskning om hälsa koncentreras på ett och samma ställe, och detta vetenskapliga arbete ger också samhällseffekter.

Vetenskaplig kunskap om grundorsakerna till ojämlikhet i hälsa främjar i hög grad hälsa och ett mer hållbart samhälle. Forskningscentret producerar kunskap om processerna bakom hur ojämlikhet i hälsa uppstår och hur den kan minskas. I forskningen beaktas människans hela livscykel och generationsövergripande information.

För forskning om befolkningens ojämlikheter i hälsa behövs stora mängder material som det är svårt att samla in. Vid det centrum som nu grundas finns redan det material som behövs.

Forskningscentret bedömer orsakerna till de långsiktiga förändringarna i hälsoskillnader, undersöker betydelsen av de generationsövergripande orsakerna till att hälsoskillnader består och studerar orsakssambandet med sociala faktorer. Forskningscentret utreder också samverkan mellan sociala faktorer och genetisk predisposition och deras samlade inverkan på hälsan samt utvecklar forskningsmetoder för att studera ojämlikheter i hälsa.

Socioekonomiska hälsoskillnader har konstaterats i alla länder, och skillnaderna har ökat under de senaste 30 åren. Den förväntade livslängden för socialt mer missgynnade personer kan vara tio år kortare än för personer som har det bättre ställt. För de fattigaste finländarna har den förväntade livslängden ökat långsammare än för övriga.

En bättre förståelse av ojämlikheten i hälsa är också av nationalekonomisk betydelse, eftersom den i väsentlig grad påverkar till exempel hälso- och sjukvårdskostnaderna och medför kostnader på grund av förlorade arbetsår.

Max Planck-stiftelsen är en internationellt känd vetenskapsfinansiär som via forskningscentrum stöder spetsforskning tillsammans med de bästa universiteten i världen. Forskningscentret har inledningsvis etablerats för en femårsperiod, och dess finansieringen uppgår till 6 miljoner euro. Centret synliggör finländsk vetenskap även internationellt. I Finland finansieras centret av Jane och Aatos Erkkos stiftelse, städerna Helsingfors, Esbo och Vanda samt av Helsingfors universitets statsvetenskapliga fakultet.