Forskare grundade ett lägesrum där städer kan öva hanteringen av återkommande miljökriser

Hur ska vi förbereda oss för framtida miljökriser? Projektet LONGRISK håller i trådarna för övningar som ordnas i Helsingfors, Tammerfors och Kotka.

Föreställ dig följande situation: en översvämning eller en isstorm ställer vardagen på ända i staden. Det är ändå inte fråga om endast en akut kris, utan en situation där staden redan under flera års tid regelbundet råkat ut för miljökriser. Hur ska man handla i en sådan situation – och framför allt: hur borde man ha förberett sig på förhand?

Så här ser omständigheterna ut i simuleringsövningarna som ordnas av forskningsprojektet LONGRISK (på finska). Under övningarna förbereder sig städerna för att kunna upprätthålla sin strategiska planeringsförmåga i en situation där exceptionellt omfattande och komplicerade miljökriser återkommer årligen. 

Under övningarna koncentrerar man sig inte på traditionell krishantering, där man hanterar en akut situation som sedan återgår till det normala, utan man övar sig inför framtiden och utvecklar nya strategier och verktyg.

Riskhanteringspanelen engagerar deltagarna

Forskarna har skapat en ”riskhanteringspanel” för simuleringsövningarna, som innehåller en 10 minuters video, utifrån vilken deltagarna identifierar hot och risker och gör upp planer. 

I videons första del får deltagarna se illavarslande nyheter om klimatet i Finland. I den andra får de se meteorologiska institutets väderleksprognos för sommaren 2025, där kartanimationer visar hur en annalkande storm kommer att dra in över Helsingfors och gå hårt åt staden. Före stormen har området tampats med dålig luftkvalitet på grund av bränder och sträng torka till följd av värmebölja. I den tredje delen ser deltagarna en tredimensionell bild av hur stormen ser ut på gatunivå och hur Järnvägstorget svämmar över. 

– Inom några år behöver vi inte längre leva oss in i situationerna med hjälp av riskhanteringspanelen, för då är de redan här, konstaterar Janne Hukkinen, professor i miljöpolitik och ledare för LONGRISK. 

– Ta till exempel social- och hälsovårdsbranschen och hur värmen och pandemierna påverkar äldre personer.

För att kunna hantera miljökriser krävs strategisk planering.  Strategin är inte bara ett papper, utan en plan för vilka beslut vi just nu ska ta med tanke på framtiden.   

– Det gäller att identifiera strategiska hot och förbereda sig på dem. Om till exempel en översvämning satte stopp för metrotrafiken i båda riktningarna, hur skulle vi då trygga kollektivtrafiken utan att ekonomin blev lidande, frågar sig Hukkinen. 

I samarbete med tre städer 

LONGRISK finansieras av Finlands Akademi och anknyter till krisberedskap och försörjningstrygghet. Projektet utförs i samarbete med Helsingfors, Tammerfors och Kotka. Två strategiska simuleringsövningar kommer att hållas i var stad under 2022. Övningarna planeras och faciliteras av forskarna: den ena hålls för stadens tjänstemän och experter och den andra för stadens ledning.

I den första simuleringsövningen deltog personal från Helsingfors stad. 

Katariina Kainulainen-Dambrosio, specialexpert vid stadskansliets säkerhets- och beredskapsteam, säger att staden gick med i projektet för att man vill stärka sin kompetens inom strategiskt beslutsfattande. 

– Den senaste tidens kriser har lärt staden att handla i krissituationer och har stärkt stadens ledning när det gäller akuta krisbeslut, konstaterar Kainulainen-Dambrosio.   

– Det är ändå angeläget att de långsiktiga följderna får mer synlighet i beslutsfattandet, och det perspektivet gör sig gällande under övningarna, säger Minna Liimatainen, chef för enheten. 

–  Dessutom måste vi ta klimatförändringen på allvar, det var lätt att närma sig ämnet under övningen.   

Beredskap genom brett samarbete

I simuleringsövningen deltog experter från stadens olika sektorer samt från stadskansliet, elbolaget Helen Ab och Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM. Deltagarna arbetade i team och de gemensamma diskussionerna leddes av teamens ordföranden.

– Simuleringsövningen var väldigt bra på det hela taget, säger Kainulainen-Dambrosio.

– Den här övningen som vi nu ordnade för experterna var, precis som vi tänkt, en upplevelse som gav dem kraft, då klimatförändringstemat behandlades genom brett samarbete och i förväg, säger Liimatainen.

– Jag tror att strategikopplingarna stärktes och att de kommer att träda fram ännu tydligare senast under den andra simuleringsövningen i höst.

I det andra lägesrummet kommer samma lägesbild att presenteras för stadens högsta ledning som för experterna. Ledningen får också se de handlingsförslag som experterna lade fram under sin övning. Förslagen används som grund för ledningens beslut om förändringar i stadens strategier. 

LONGRISK (Decision support to manage the long-term growth of environmentally induced multi-hazard risks in urban areas) är ett forskningsprojekt som finansieras av Finlands Akademis forskningsprogram för forskning om krisberedskap och försörjningstrygghet.