Donation av Wärtsilä för professur i hållbarhetsrätt

Genom att satsa på regleringsforskning kan man främja en grön omställning som är konkurrenskraftig och lyckad ur Finlands industris synvinkel. För att främja detta mål har Wärtsilä beslutat att delta i Juridiska fakultetens projekt att inrätta en professur i hållbarhetsrätt.

Helsingfors universitet stärker för närvarande utbildningen i hållbarhetsvetenskap i enlighet med sin strategi. Ett led i det är Juridiska fakultetens professursprojekt, där avsikten är att med donationsmedel inrätta en femårig professur i hållbarhetsrätt år 2024. Professuren är inriktad på utvecklingen av regleringen av företags affärsverksamhet som en del av hållbarhetsomställningen.

Projektet stöder industrins, advokat- och revisionsbyråernas, myndigheternas och domstolarnas kompetens i hållbarhets- och miljörätt. Sådan forskningsbaserad kunskap behövs till exempel när man sköter finansiering och miljötillståndsärenden i samband med betydande investeringsprojekt inom industrin, när man fattar beslut om dem med hjälp av lagtolkning eller när lagstiftningen reformeras.

Wärtsilä vill främja dessa mål och stöder därför projektet med en donation. Hållbarhetsregleringens roll som drivkraft för den gröna omställningen är också viktig inom de energi- och sjöfartssektorer som Wärtsilä företräder.

– Vi anser att investeringar i forskning och utveckling är av avgörande betydelse för den gröna omställningen. Wärtsilä spelar en central roll i utvecklingen av sådan forskning och kompetens i Finland, och hållbarhetsregleringen har en betydande inverkan på den gröna omställningen, säger Kari Hietanen, direktör för samhällsrelationer och juridiska ärenden på Wärtsilä.

Forskningen som bedrivs inom ramen för den nya professuren syftar till att främja en ansvarsfull och hållbar affärsverksamhet genom att förutse konsekvenserna av regleringen i EU:s gröna giv och framtida program och genom att informera om miljölagstiftningens gränser och möjligheter. Den hållbarhetsrättsliga regleringsforskning som bedrivs inom ramen för professuren begränsar sig inte bara till bedömning av lagstiftningen utan omfattar också analys av företagens självreglering. Bägge perspektiven behövs till exempel för att samordna de nya hållbarhetskriterierna inom redovisning och finansiering med affärsverksamheten.

– Forskningen i hållbarhetsrätt ökar förståelsen av sådana behov av ändringar i miljöregleringen som förbättrar den hållbara affärsverksamhetens internationella konkurrenskraft i Finland. EU:s gröna omställning förutsätter nya samhälleligt ansvarsfulla affärsmodeller som kräver en väl fungerande reglering, säger professor Kai Kokko.

På en konkret nivå kan forskningen göra till exempel miljörelaterade tillståndsförfaranden smidigare. I och med den gröna omställningen accentueras å ena sidan behovet av regleringsforskning på internationell nivå och EU-nivå, å andra sidan behovet av en djup förståelse på nationell nivå av hur miljölagar och miljöreglering tillämpas i statliga och kommunala myndigheters och domstolars praxis.

Genom professuren främjas universitetets utbildningssamarbete med experter på företagsansvar inom den privata och den övriga offentliga sektorn.

Kontaktuppgifter:

Kari Hietanen, direktör för samhällsrelationer och juridiska ärenden, Wärtsilä: kari.hietanen@wartsila.com tfn 010 709 5609

Professor Kai Kokko, Helsingfors universitet: kai.kokko@helsinki.fi tfn 02941 22820