Stadsplanering med hänsyn till historiska lager

Studenterna slog ihop påsarna med Helsingfors stadsplaneringskontor. Resultatet blev en samling visioner om en stadsdel.

Fattigdom. Hav, utflykter, gemenskap. Industri, järnväg, gas- och elverk. Ständig förändring, gentrifiering, urban.

Ordmolnet om Sörnäs strandväg och Havshagen beskriver områdets historia från slutet av 1800-talet till nutid. På 1920-talet gjorde arbetarföreningarna utflykter till de närliggande öarna. På 2020-talet kommer stadsborna kanske att utforska stränderna paddlande i citykanoter.

Alla vinner på samarbete

När stadsplaneringskontoret fick förslaget att samarbeta med Helsingfors universitet och Aalto-universitetet var svaret ett entusiastiskt ja. Ett lämpligt område fanns också: Förhandlingarna om de nya planerna för Hagnäs strand och Havshagen pågick som bäst. Området kommer att genomgå stora förändringar när stadens centrum breder ut sig mot öster. På impedimentet kommer det inom de närmaste åren att byggas bostäder, affärslokaler och rekreationsområden. I planeringen vill man också beakta invånarnas önskemål och områdets historiska avlagringar.

Kursen Suunniteltu ja koettu kaupunki (Den planerade och upplevda staden) som ordnades på hösten svarar på just det här behovet. Kursen inleddes med gästföreläsningar som belyste områdets dimensioner, historiska lager och språk. Sedan satte sig humaniststudenterna (finska språket, nordiska språk, etnologi, historia) och studenterna i geografi och planering ner i små grupper och formulerade forskningsfrågor och metoder, bekantade sig med materialet och kombinerade kunskaper och metoder. Studenternas arbete kan i sinom tid användas i stadsplaneringen.

– Det är värdefullt och inspirerande att bedriva konkret stadsplanering på kursen, säger universitetslektorn i finska språket Terhi Ainiala, som är en av kursens ansvariga lärare. Övriga ansvariga lärare är professorn i etnologi Pia Olsson och Hanna Mattila som är universitetslektor i markanvändningsplanering och trafikteknik vid Aalto-universitetet. Kursen ingår i programutbudet som ordnas av nätverket för humanistisk stadsforskning.

Terhi Ainiala berömmer det utmärkta samarbetet med stadsplaneringskontoret.

– Planerarna har medverkat i kursen och kommenterat studenternas idéer. Alla vinner på det här: staden får tillgång till ett mångsidigare och mer djupgående material än de själva skulle ha möjlighet att samla in, studenterna får erfarenhet av flera discipliner, och alla stadsbor får bekanta sig med de färdiga planerna.

Mångdisciplinär, mångbottnad och med många namn

Grupperna är tvärvetenskapliga och studenternas kunskaper stöder varandra.

– Studenterna från Aalto-universitetet bidrar med tekniskt kunnande till forskningen om och planeringen av den urbana miljön, och de kompletteras av det humanistiska perspektivet, berättar Terhi Ainiala.

En av grupperna undersökte känslor, minnen, betydelser och identiteter, och närmade sig sitt ämne ur både ett historiskt och ett nutida perspektiv.

– Vår grupp använde sig av flera metoder. Vid sidan av skriftliga historiska källor använde vi material som samlats med SoftGIS-metoder för att visualisera lyckliga platser. Vi delade ut en elektronisk enkät till invånare och aktörer i området per e-post, på Facebook och med en QR-kod som vi fäste vid anslagstavlor, berättar Marianne Rytkönen som studerar etnologi.

Rytkönen minns särskilt bra inställningen till Havshagen och Sörnäs strandväg.

– Området har både positiva och negativa associationer, minnen och betydelser. I synnerhet arkitekturen i Havshagen, men också trafikleden Sörnäs strandväg skiljer sig från den övriga miljön. Det är ett område som man antingen hatar eller älskar.

Också namnskicket är ett konkret element i planeringen. Det nya området kommer att behöva nya namn: gator, gränder, torg och parker. Historien är närvarande också i det nuvarande namnskicket i Hagnäs. Till exempel Sparbankskajen har fått sitt namn efter Sparbanken, en restaurang som grundades av krögaren Kajsa Wahllund.  På 1830-talet hamnade studenternas pengar ofta där. John Stenbergs strand har fått sitt namn efter John Stenbergs Maskinfabriks Aktiebolag som tidigare fanns på den plats där hotell Hilton nu står. Sedermera fusionerades bolaget med Wärtsilä. Cirkusgatan finns inte längre – den heter numera Paasivuorigatan. Vid Cirkusgatan fanns en cirkus i en tapetfabrik som hade gjorts om till manege.

Terhi Ainiala är expert på namn. En av grupperna undersökte namn som symboler, hur kommersiella namn i en trakt uttrycker dess historia och särart. Hagnäs ska också få ett nytt hotell. Terhi Ainiala gav sina studenter en uppgift: föreslå ett namn på hotellet. Även om det inte blir det officiella namnet, kan det etableras bland stadsborna.

Framtidens stadsplanerare

För kursens lärare har kursen inneburit mer arbete än vanligt eftersom konceptet är nytt. Terhi Ainiala har tidigare genomfört projektkurser i samarbete med stadsplaneringskontoret, men denna gång fanns det mycket fler komponenter: samarbetet med stadsplanerarna, samarbetet mellan ämnena och institutionerna, man sammanställde en utställning, producerade material med mera. Men samarbetet var lärorikt för både lärare och studenter.

Kursformatet kommer att få en fortsättning.

– Vi skulle kunna välja ett annat aktuellt och intressant område i Helsingfors, spekulerar Ainiala.

– Rastböle har nämnts som ett alternativ. Kursen skulle också kunna ordnas på andra språk. Viktigast är ändå människor som kan och vill samarbeta. Om bara viljan finns så fungerar det.

Universitetet värdesätter och välkomnar samarbete med andra läroanstalter och externa aktörer. Projekt i stil med kursen Den planerade och upplevda staden kan också ge utdelning på längre sikt: de kan leda till en praktikplats eller ett jobb.

Kursens resultat presenteras i en posterutställning på Stadsplaneringskontorets info- och utställningslokal Laituri fram till den 7 januari 2017. Fritt inträde. I utställningslokalen presenteras också arkitekttävlingen om det nya hotellet i Hagnäs.