Lika bra stadsmiljö för alla

Att samordna olika synsätt är en utmaning inom regionplanering, säger Pia Bäcklund, professor i regional och urban ojämlikhet.

Vad forskar du i?

Jag undersöker ojämlikheter i städer och regioner utifrån praxis inom regionplanering. Ojämlikheter mellan regioner tyder på att det kan finnas mekanismer i deras praxis som upprätthåller ojämlikhet, det vill säga att olika regioner redan i grunden kan ha olika utgångslägen i förhållande till varandra i vissa avseenden. 

Främst undersöker jag praxis kring information: vilken är den informationsbaserade kunskap som till exempel utgör grunden för investeringar i vissa områden? Vilka är de samhälleliga värderingar som avgör vad det behövs information om vid varje given tidpunkt? Vilken roll spelar tjänsteinnehavare, förtroendevalda och invånare när målen för planeringen fastställs? 

Min utgångspunkt är att regionplaneringen är politisk till sin natur, och därmed går kopplingen mellan kunskap och makt inte att bortse från. 

Vad kommer din forskning att påverka, och hur?

Region- och stadsplaneringen har stor betydelse för hurdana livsmiljöer både nuvarande och framtida generationer ska leva i. Eftersom planeringen är framåtblickande borde dagens beslut leda till hållbara lösningar som möjliggör ett gott liv också om hundra år.

En grundläggande praktisk utmaning i planeringen är att vi ännu inte kan veta vilka utmaningar samhällen kommer att ställas inför och vilka aspekter vi redan nu borde kunna ta hänsyn till. 

Vad inspirerar dig särskilt mycket inom ditt område just nu?

Kunskapsbasen inom region- och stadsplaneringen påverkas för närvarande av anpassningen till klimatförändringarna, bevarandet av biologisk mångfald, de globala återverkningarna av lokala gröna omställningar, den demokratiska dimensionen, näringslivets behov och det övergripande främjandet av hållbarhet i en mångkulturell värld. 

Även inom hållbarhetsdiskursen kan det uppstå ojämlikheter mellan regioner när de translokala effekterna av lokala tillvägagångssätt beaktas. Alla de här faktorerna borde kunna beaktas samtidigt. 

En viktig forskningsmässig utmaning för förfarandena inom planeringen handlar om att samordna olika synsätt så att även motstridigheter ska kunna lösas på ett sådant sätt att det stöder demokratin. 

Pia Bäcklund är professor i regional och urban ojämlikhet vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.