Tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs och Helsingfors universitet inleder samarbete

Från och med första januari 2020 inleder Nordens välfärdscenters vetenskapliga tidskrift Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) ett samarbete med Helsingfors universitet.

– Det kommande samarbetsavtalet borgar för en positiv utveckling av tidskriften. I slutändan får vi i det nordiska samarbetet tillgång till mer kunskap som i sin tur kan ligga till grund för policyutveckling, konstaterar Nordens välfärdscenters direktör Eva Franzén.

Samarbetsavtalet innebär i praktiken att redaktionen, bestående av chefredaktör Matilda Hellman och redaktör Tom Kettunen, flyttar till statsvetenskapliga fakulteten vid universitetet. Tidskriften ges också i fortsättningen ut av Nordens välfärdscenter men nu i samarbete med Helsingfors universitet.

– Eftersom Nordens välfärdscenter är en liten organisation och inte någon forskningsinstitution faller det sig naturligt att söka efter samarbetspartners för våra vetenskapliga alster. En referentgranskad tidskrift har sin naturliga hemvist på en forskningsinstitution. I universitetsmiljön finns de kanaler och kontakter som kan bidra till att NAD kan får en större spridning och en stabil vetenskaplig förankring, säger Eva Franzén.

Öka synligheten av rusmedels- och spelforskningen

Också prodekanus Juri Mykkänen vid Statsvetenskapliga fakulteten ser framemot samarbetet.

– Statsvetenskapliga fakulteten har en stark tradition av forskning i rusmedels-, spel- och beroendefrågor och en livskraftig forskningsgrupp inom området, så med tanke på det passar en nordisk branschtidning in i fakultetens profil.

Han konstaterar att det inte är helt vanligt att förlägga redaktionen av en vetenskaplig tidskrift vid ett universitet.

– Vi gjorde ett undantag med NAD eftersom universitetet har bättre möjligheter att garantera ett redaktionsarbete på hög nivå än vad den ursprungliga bakgrundsorganisationen hade. Beslutet underlättades av att redaktionen får finansiering utifrån och att tidskriften har en Open Access-publiceringspolicy.

– Vår förhoppning är att NAD ökar synligheten av den samhällsvetenskapliga rusmedels- och spelforskningen som bedrivs vid Helsingfors universitet, öppnar nya möjligheter att förbereda forskningsprojekt och lockar internationella forskare till samarbete med forskarna i Helsingfors. För att nå dessa mål räcker det inte att bara förlägga redaktionen vid Helsingfors universitet, utan det behövs andra aktiviteter som på ett naturligt sätt kan knytas till tidskriften eller där tidskriften kan vara med som arrangör, säger Juri Mykkänen.

En sådan inramning på samarbetet åstadkoms genom att tidskriftens chefredaktör Matilda Hellman också är forskningsdirektör för Center för forskning i beroenden, kontroll och styrning (CEACG) vid Helsingfors universitet. Tidskriftens redaktion ska vara fysiskt belägen vid CEACG från och med årsskiftet.

Matilda Hellman tror att det nya samarbetet profilerar såväl Nordens välfärdscenter som universitetet på ett fördelaktigt sätt:

– Redaktionen stärks i och med att det i tidskriftens nya arbetsgemenskap finns personer som arbetar dagligen med vetenskaplig publicering i någon form. Men vi kommer fortsättningsvis att ha tät kontakt och koordinera verksamheten med Nordens välfärdscenters aktiviteter. På så sätt är det fråga om ett verkligt gediget och för folkhälso- och rusmedelsforskningsfältet viktigt samarbete som inleds.

Vetenskap som grund för policyutveckling

Eva Franzén påpekar att alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar i hög grad bidrar till ohälsa och bristande välfärd och att forskning som ökar kunskapen på detta område verkligen behövs.

– En tidskrift som har ett nordiskt komparativt fokus kan gynna policyutvecklingen i alla våra fem nordiska länder. Samtliga länder arbetar för ett samhälle som ska vara fritt från narkotika och dopning, med minskade hälsorelaterade och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk. Ett vetenskapligt grundat kunskapsunderlag är en förutsättning för en god policyutveckling och praktik.

 

Du kan läsa tidskriften gratis på nätet:

Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD)

https://journals.sagepub.com/home/nad

Webbplatsen popNAD publicerar populärvetenskapliga artiklar om beroendefrågor:

PopNAD.com

https://nordicwelfare.org/popnad/