Spetsforskningsenhet söker orsaker och lösningar till äldreomsorgens fallgropar

Varför får de äldre inte den service de behöver? Hur ser arbetsförhållandena ut för omsorgsarbetare födda utanför Finland? Hur märks teknologin i de äldres vardag? Vad är omsorgens pris? Spetsforskningsenheten för åldrande och omsorg söker svar på bland annat dessa frågor.

Under de senaste dagarna har äldreomsorgen fått stor uppmärksamhet. I medierna har man bland annat dryftat hur vården av de äldre ska ordnas, vad som skulle vara en lämplig vårdardimensionering och vilka resurser äldreomsorgen behöver.

Spetsforskningsenheten för åldrande och omsorg tar fram forskningsbaserad kunskap i dessa frågor. Spetsforskningsenheten leds av professorn i samhällspolitik vid Jyväskylä universitet Teppo Kröger och består av över 30 forskare inom socialpolitik, sociologi och gerontologi vid Jyväskylä, Tammerfors och Helsingfors universitet.

Professor Krögers forskargrupp granskar socialservicesystemen, de äldres omsorgsbehov och omsorgsfattigdom. Med omsorgsfattigdom menas att en person inte får den service hen behöver. Gruppen utreder orsakerna bakom fenomenet.

Allt fler omsorgsarbetare i Finland har invandrarbakgrund, och även andelen äldre med invandrarbakgrund ökar. Hittills har det dock funnits mycket lite forskning om denna grupp äldres servicebehov och tillgång till service. Likaså har man en bristande förståelse om arbetet och arbetsförhållandena för omsorgsarbetare som är födda utanför Finland. Denna kunskapslucka ska fyllas vid spetsforskningsenheten av en forskargrupp vid Helsingfors universitet under ledning av docent Sirpa Wrede.

Digitalisering finns överallt i vår vardag, men många äldre hamnar utanför utvecklingen på området. Akademiforskare Sakari Taipale med sin grupp vid spetsforskningsenheten granskar användningen av teknologi i de äldres vardag och i omsorgsarbetet. Gruppen undersöker bland annat självständig teknikanvändning hos de äldre och de många sätt på vilka de anhöriga hjälper och engagerar de äldre i användningen av digitala tjänster.

I Spetsforskningsenheten för åldrande och omsorg ingår dessutom en gerontologisk forskargrupp vid Tammerfors universitet, som leds av professor Marja Jylhä och docent Outi Jolanki. De inriktar sig på analys av den äldre befolkningens hälsa, omsorgens pris, boendealternativ och agentskap.

 

Mer information:

På svenska:

vice direktör Sirpa Wrede, Helsingfors universitet, tfn +358 50 311 96 33, sirpa.wrede@helsinki.fi

*

direktör Teppo Kröger, tfn +358 40 805 41 60, teppo.kroger@jyu.fi

Marja Jylhä, tfn +358 40 588 91 00, marja.jylha@tuni.fi

Outi Jolanki, outi.jolanki@tuni.fi,

Sakari Taipale, sakari.taipale@jyu.fi

koordinator Emilia Leinonen, emilia.a.leinonen@jyu.fi

Enhetens webbplats jyu.fi/agecare finns på finska och på engelska.

Senaste nytt hittar du på spetsforskningsenhetens Facebook-sida och Twitter-konto.