Genus fångade data-analytikerns blick – etiopisk forskare vill få fram lokalt förankrad kunskap

Den etiopiska forskaren Aynalem Megersa är en av de som fått Helsingfors universitets mobilitetsstipendium för afrikanska forskare våren 2023.

– Det har varit en sådan produktiv tid!

Det svarar Aynalem Megersa på frågan om hur hennes vistelse i Finland varit. Megersa är forskare vid Addis Ababa University i Etiopien och forskar i genusrelaterade frågor, med särskilt fokus på kvinnor och deras deltagande på arbetsmarknaden.

Sedan februari har hon gästforskat vid Helsingfors universitet. Tillsammans med professor Elina Oinas vid Svenska social- och kommunalhögskolan har hon arbetat med projektet EDIT: Jämlikhet som demokrati i förändring, ett projekt som påbörjades redan 2018 som ett samarbete mellan Finland, Etiopien och Sydafrika, men som har försenats på grund av pandemin.

Projektet undersöker hur lokalt förankrad och relevant undervisningen och forskningen kring genusfrågor är i utvalda toppuniversitet inom afrikansk genusforskning.

–  Vi vill också titta på kontexten vi fungerar i. Lyckas genusforskningen vid våra universitet få fram de afrikanska kvinnornas perspektiv, påverkan och roll i samhällsbyggandet? Det är nämligen ett perspektiv som ofta saknas i feministisk litteratur, som präglas av ett västligt perspektiv.

Genus sticker alltid ut i statistiken

Att Megersa började forska i just genus vare egentligen en slump. Ursprungligen är hon data-analytiker, med en kandidatexamen i statistik och magisterexamen i informationssystem.

Men efter att ha jobbat som data-analytiker vid ett antal projekt inom samhällsvetenskaper, märkte hon att genus alltid var den variabeln som stack ut och som alltid påverkade resultaten då det gällde olika sociala fenomen.

–  På det här sättet blev jag intresserad av frågan och tänkte att det är något som är värt att utforska mer i min framtida forskning. Därför gjorde jag sedan min doktorsavhandling i utvecklingsstudier med fokus på genus.

Aynalem Megersa vill bidra med kunskap och information till beslutsfattare. Med sin forskning vill hon visa vilka följder den politik som görs har på könsrelaterade frågor och hon hoppas också kunna hjälpa beslutsfattarna göra bättre beslut i framtiden. 

–  Vid min institution vid universitetet försöker vi också engagera oss direkt i samhället genom olika plattformar, till exempel genom direkta samtal med kvinnor och flickor i olika livssituationer. Våra diskussioner har ofta ett genusperspektiv och de får därför en slags emancipatorisk roll för både oss och för de kvinnor vi samtalar med.

Nya samarbeten och perspektiv

Under sin vistelse vid Helsingfors universitet har Megersa också hunnit påbörja nya samarbeten och projekt. Tillsammans med professor Elina Oinas har de ansökt om och fått finansiering för att forska i programmet School Meal Coalition.

Programmet är grundat av Förenta nationernas World Food Programme och Finlands regering och det skapades efter pandemin, då många skolor världen över stängde och många barn blev utan mat. Programmets mål är att stöda utvecklingen av skolmatsprogram världen över.

–  Vi undersöker och dokumenterar hur etablerandet av programmet gått och vilka slags utmaningar man haft med att implementera det. Resultatet ska vara klart redan i juni, arbetet pågår just nu för full rulle.

Oinas och Megersa har också ansökt om finansiering för ett forskningsprojekt om skolmatens påverkan i Etiopien. Tanken är att undersöka flickor och deras familjer, hur tillgången till skolmat påverkar hushållens sociala situation, inkomstnivå och matförsörjning.

–  Jag är glad och nöjd över att ha kunnat göra de här ansökningarna under min vistelse här och att jag på det här sättet har kunnat utveckla och upprätthålla samarbetet med Helsingfors universitet.

Partnerskap på jämlika villkor

Det som mest skiljer Helsingfors universitet från Megersas hemuniversitet är kanske tillgången till olika slags resurser.

–  Särskilt biblioteket och tillgången till litteratur och artiklar är bättre här. Så det är något som jag försökt utnyttja under min vistelse.

Megersa säger att arbetsmiljön och atmosfären har varit bra och att hon känner att hon fått mycket ut av sin tid vid Helsingfors universitet. Hon har bland annat hunnit delta i två internationella konferanser.

–  Jag har bland annat presenterat ett forskningsresultat tillsammans med Elina Oinas och hoppas ännu kunna presentera ett till innan jag åker. På det här sättet kan jag få feedback av forskare här, något som jag anser vara mycket värdefullt.

Megersa uppskattar också att partnerskapet med Helsingfors universitet och dess forskare sker på jämlika villkor. Hon tycker sig se att universitet har en riktig vilja att stärka samarbetet med afrikanska universitet.

–  Det projekt som påbörjas planeras tillsammans och vi utvecklar forskningen tillsammans, något som jag tycker är viktigt. Jag hoppas därför att vårt samarbete kommer att fortsätta långt framöver.

 

Läs mer:

Afrika-mobilitetsprogrammet för unga forskare

Det treåriga pilotprogrammet stöder unga och begåvade afrikanska forskare och för dem samman med forskare vid Helsingfors universitet. Programmet erbjuder 3–10 månaders stipendier (3 400 €/månad) för besök vid Helsingfors universitet. 

Hållbarhet står i centrum för programmet som är förknippat med FN:s mål för hållbar utveckling. Alla ansökningar ska anknyta till ett eller fler mål för hållbar utveckling. 

Programmets andra ansökningsomgång avslutades precis, och den tredje och sista ansökningsomgången startar våren 2024.