Disputation: Dagvatten bör renas året runt

Regn- och smältvatten från stadsområden borde renas före det leds till andra vatten, kom Maija Taka fram till i sin doktorsavhandling.

I undersökningen följde man kvaliteten på vatten som rinner till dagvattenavloppen under olika årstider och i olika delar av Helsingfors: Östra Böle, Rönnbacka och Grindbacka. Man följde också med hur vattenkvaliteten varierar i olika avrinningsområden i Södra Finland.

Då Taka lyfte på locken till avloppen hittade hon otroliga mängder chipspåsar, nummerplåtar från bilar och annat som inte hör hemma i en avloppsbrunn. Vattenproverna visade oroväckande höga halter av näringsämnen, salter och metaller.

Det visade sig att marktäcket påverkar vattenkvaliteten 

En av de platser som undersöktes var tätbebyggda Östra Böle, där regn- och smältvatten leds direkt till avloppsystemet. I stadsdelen finns mycket asfalt och betong. När det regnar hårt på hårda ytor är halterna i avloppsvattnet speciellt höga.

— I vattnet finns näringsämnen som salter och kalium, som kanske har lösgjorts från betongen, samt nitrat och metaller, berättar Maija Taka.

Det är svårt att identifiera vilka miljöfaktorer som påverkar vattenkvaliteten, eftersom ämnena härstammar från många olika platser och det finns flera spridningsvägar, och hela processen är komplicerad.

Undersökningen gav en bättre helhetsbild än tidigare, eftersom man tog vattenprover vid flera olika tidpunkter och också under vintern.

Bäckar städas med talkoarbete

Taka som har arbetat på fältet gladde sig över invånarnas intresse för vattendragen. Många ville diskutera när hon var ute och tog vattenprover.  Talkoarbeten där man städar längs med bäckar har gett positiva erfarenheter.

— Vatten i staden är viktiga element i en naturnära stadsbild, och det är viktigt att vi tar hand om dem, säger Maija Taka.

Undersökningen gällde också hur vattenkvaliteten varierar i olika områden och man samlade vattenprover från olika avrinningsområden i Södra Finland, totalt togs prover på 90 platser. Urbaniseringen belastar strömmande vattendrag och man upptäckte att halterna var högre på tätorter än på landet.

Kvaliteten på vattnet i avrinningsområden beror enligt forskningsresultaten på jordmånen och marktäcket. På landsbygden har jordmånen en större betydelse, medan kvaliteten på vattnet i bäckar och åar i tätorter påverkas mer av marktäcket. I stadsområden orsakar vattentäta ytor torra perioder under regnfria tider när det varken bildas eller avrinner grundvatten. I naturområden upprätthåller grundvattnet bäckarnas strömmar också utanför regnperioder.

I de prov som togs under sommaren varierade belastningen av skadliga ämnen enligt vattenmängder. När det regnade mycket sköljdes mer föroreningar ner i vattnet. På vintern berodde vattenkvaliteten inte på vattenmängden, utan på vilka föroreningskällor som fanns på området.

Maija Taka började vid årsskiftet forska vid Institutionen för byggd miljö vid Aalto-universitetet och fokuserar i fortsättningen på vattenfrågor på en global nivå.

FM Maija Taka disputerar 31.3.2017 klockan 12 vid Helsingfors universitets matematisk-naturvetenskapliga fakultet med avhandlingen "Key drivers of stream water quality along an urban-rural transition - a watershed-scale perspective". Disputationen hålls i Helsingfors universitets huvudbyggnad, auditorium XV, Fabiansgatan 33.

Doktorsavhandlingen publiceras också elektroniskt i e-thesis: Key drivers of stream water quality along an urban-rural transition - a watershed-scale perspective

 

Ytterligare information:

FM Maija Taka

Telefon: 040 518 5838

E-post: maija.taka@helsinki.fi

Informatör Riitta-Leena Inki

Telefon: 050-448 5770

E-post: riitta-leena.inki@helsinki.fi

Twitter: @inkiriitta