Projekt skapar innovationer och förändring – men myndigheters styrning vållar problem

I tider av projektifiering, där allt fler utmaningar försöker lösas genom projekt, undersöker en färsk doktorsavhandling vid Helsingfors universitet vilka förutsättningar som projekt har att skapa institutionell förändring.

Vi möter flera hållbarhetsutmaningar och behöver snabba lösningar på frågor kring klimatförändring, landsbygdsutveckling, reglering av nya typer av kemikalier och naturvård inom jordbruk. Förändringarna kräver att organisationer har tillräckliga förutsättningar att anamma ny kunskap och skapa nya innovativa lösningar. Men samhällets institutioner har ofta en tendens att motsätta sig förändring, vilket gör snabba lösningar på hållbarhetsutmaningar problematiska.

Myndigheter använder sig allt mer av projekt för att nå politiska mål. M.Sc. Johan Munck af Rosenschöld visar i sin doktorsavhandling att projektorganisationers möjligheter att skapa institutionell förändring är begränsade om målet är att konkretisera politiska strategier och föra nyskapad kunskap uppåt till myndigheter eller projektfinansiärer.

– Avhandlingen lyfter fram utmaningen i att skapa ny kunskap genom att påvisa hur byråkratiska regler och centraliserad övervakning begränsar uppkomsten av innovationer, säger Munck af Rosenschöld.

Människomöten skapar förändring

Projektorganisering för att möta dagens hållbarhetsutmaningar, det vill säga att hitta lösningar som för samman miljöpolitik med social och ekonomisk utveckling, kan vara framgångsrik om man har klart för sig vilken typ av resultat som kan uppnås.

Projekt måste ges frihet att utforska nya lösningar och involvera olika aktörer. Kunskap som skapas i projekten lever vidare bland projektdeltagarna och konkretiseras i ett annat projekt eller verksamhet senare.

– Projekt fungerar som mötesplatser där aktörer med olika erfarenheter och kunskap samlas och detta möjliggör förändring, säger Munck af Rosenschöld.  

Problemen med hållbarhet är ofta mångfacetterade och kräver att olika typer av kunskap förs samman. Detta gör att den administrativa styrningen av projekt blir problematisk. Avhandlingen bidrar till diskussionen om en ökad tilltro till projekt inom offentlig förvaltning.

– Finlands regering vill utveckla en ”försökskultur”. Projekt är ett bra sätt för att göra detta, men man måste inse att resultaten inte alltid direkt kan tillämpas av myndigheter.

I avhandlingen analyseras två offentligt finansierade program som använder sig av projekt för att uppnå utsatta mål. Dessa är LEADER-programmet som skapats av Europeiska unionen och Regional Conservation Partnership Program som inrättats av jordbruksministeriet i USA. Med hjälp av fallstudier och kvalitativ innehållsanalys visar denna studie vilka förutsättningar projekten har för att skapa institutionell förändring.

-

M.Sc. Johan Munck af Rosenschöld disputerar den 31.3.2017 kl. 12 vid Statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet med avhandlingen ”Projectified Environmental Governance and Challenges of Institutional Change toward Sustainability”. Disputationen äger rum i Helsingfors universitets huvudbyggnad, sal 13, Fabiansgatan 33.

Doktorsavhandlingen publiceras i serien Publications of the Faculty of Social Sciences. Doktorsavhandlingen publiceras också elektroniskt på E-thesis.

Disputandens kontaktuppgifter:

Johan Munck af Rosenschöld, e-post: johan.munckafrosenschold@helsinki.fi, tfn 0504489036