Tillsammans för patientens bästa – Samarbetet mellan Helsingfors universitet och HUS bygger på spetsforskning och effektiv vård

Helsingfors universitet och HUS Helsingfors universitetssjukhus samarbetar på ett unikt sätt. Kärnan i samarbetet är medicinsk forskning, undervisning och vård baserad på vetenskapliga forskningsrön. Tack vare detta samarbete utvecklas den finländska hälso- och sjukvården som hör till världstoppen.

För att beskriva sitt nära samarbete tar Helsingfors universitet och HUS i bruk en gemensam logo. Logon förekommer i fortsättningen i samband med gemensam forskning och gemensamma projekt. 

Samarbetet mellan Helsingfors universitet och universitetssjukhuset har en lång historia som sträcker sig till början av 1800-talet. I sin nuvarande form är samarbetet ett strategiskt partnerskap och en integrerad del av båda organisationernas och deras experters vardag. 

"Kärnan i det långa samarbetet mellan universitetet och universitetssjukhuset är medicin, men i dag samarbetar man också tvärvetenskapligt, såsom i vårt nya magisterprogram i social- och hälsoforskning och social- och hälsoledning", berättar rektor Sari Lindblom vid Helsingfors universitet.

"Den gemensamma logon betonar innehållet i vårt nära samarbete. Vi vill göra detta för universitetets och HUS personal självklara, samhälleligt betydelsefulla samarbete synligare", berättar HUS verkställande direktör Juha Tuominen.

Forskningsbaserad vård 

Medicinen utvecklas snabbt. Medicinsk forskning är en förutsättning för högklassig hälso- och sjukvård. Vid universitetssjukhuset är forskningen en del av vården: Vården utvärderas och utvecklas hela tiden utifrån vetenskapliga forskningsrön. 

"Finländsk medicinsk forskning och vård hör redan nu till den internationella toppen, men vi fortsätter vårt engagerade utvecklingsarbete. Universitetet och universitetssjukhuset upprätthåller och förbättrar vårdens kvalitet och effektivitet med hjälp av sin specialkompetens och utvecklingsverksamhet för alla finländares bästa", säger dekanus Risto Renkonen vid Medicinska fakulteten. 

Toppexperter utbildas tillsammans 

HUS och Helsingfors universitet utbildar tillsammans nya generationer av hälso- och sjukvårdspersonal. Vid Helsingfors universitet och HUS ges undervisning inom 50 olika medicinska specialiteter. 

Det nära sambandet mellan medicinsk forskning och undervisning säkerställs genom  så kallade dubbla anställningar. Professorerna och docenterna undersöker, undervisar och utvecklar undervisningen vid universitetet och arbetar vid universitetssjukhuset som läkare eller med administrativa uppgifter där de ansvarar för verksamheten och utvecklingen vid sjukhusets enheter. 

"Det är viktigt att upprätthålla och främja denna unika kontakt mellan universitetssjukhuset och universitetet även i framtiden. Med hjälp av den säkerställer vi att patientarbetet utförs av toppexperter", betonar Tuominen.

För den finländska hälso- och sjukvården

Tillsammans bildar Helsingfors universitet och HUS den mest specialiserade medicinska enheten med det bredaste utbildningsutbudet i Finland. Genom samarbetet kan man utveckla behandlingen av sjukdomar, producera exempelvis information som behövs för att tillverka vaccin och hitta lösningar för att främja människors helhetsvälbefinnande.

"Det är viktigt att bevara kopplingen mellan universiteten och universitetssjukhusen även i fortsättningen. Den forskning och undervisning som genomförs i dag ger bättre vård och hälsa i morgon", säger Renkonen.

För mera information

Risto Renkonen

dekan, professor i glykobiologi, Helsingfors universitet

överläkare i klinisk mikrobiologi, HUS Helsingfors universitetssjukhus

tfn 029 412 5110

risto.renkonen@helsinki.fi

Juha Tuominen

verkställande direktör, HUS

kontakt via verkställande direktörens assistent, Kaarina Heikinheimo: tfn 09 471 71201

kaarina.heikinheimo@hus.fi