Svårt att växa från alkoholdränkt ungdom till sund vuxenhet

Ungdomar borde skyddas effektivare från alkoholens skadeverkningar, säger akademiprofessor Jaakko Kaprio.

En nyligen utgiven finländsk-amerikansk studie bekräftar uppfattningen att ungdomar är särskilt känsliga för alkoholens skadliga verkningar.

– Familjerna och samhället borde skydda ungdomarna från alkoholens skadeverkningar i betydligt högre grad än man gör idag, säger akademiprofessor Jaakko Kaprio.

Man har redan länge känt till att en alkoholdränkt ungdomstid förebådar sociala problem och problem med hälsan senare i livet. Flera studier har visat att alkoholkonsumtion i unga år står i samband med många problem hos unga vuxna, t.ex. drogberoende, avbrutna studier, ekonomiska problem och problem med sociala relationer.

Man har allmänt antagit att både ungdomars supande och problem hos unga vuxna dels kan förklaras av genetiska orsaker, dels av familjebakgrund och andra sociala miljöfaktorer. Problemen skulle alltså ha gemensamma orsaker, men inte direkta orsakssamband.

Den färska finländsk-amerikanska studien visar dock att alkoholen tycks spela en självständig roll.

Forskarna använde sig av data om finländska tvillingar. För studien valdes identiska tvillingarpar, vars alkoholkonsumtion i ungdomen skilde sig från varandra.

– Eftersom vi studerar identiska tvillingar som har samma arvsmassa och familjebakgrund, kunde vi utesluta arvsfaktorer och miljöns inverkan. Trots det fanns det fortfarande ett starkt samband mellan stor alkoholkonsumtion i unga år och problem hos unga vuxna.

– På individnivå är sambandet inte en följd av familjebakgrund eller andra sociala faktorer, utan det förefaller som om för stor alkoholkonsumtion i sig ökar risken för allvarliga problem hos unga vuxna.

– Kan det vara så att stor konsumtion av alkohol i ungdomen blir en ond cirkel och stör en problemfri övergång till vuxenhet? resonerar professor Richard J. Rose från Indiana University. – Det verkar som om en del av ungdomarna är särskilt sårbara i detta avseende.

Om ungas problemdrickande och allvarliga problem senare i livet har direkt orsakssamband – vilket forskningsresultaten tycks visa – måste ungdomarna i tid få information om vilka långsiktiga och ackumulerade skadeverkningar som alkoholbruket kan ge senare i livet, säger Rose.