Riklig skärmtid bland barn har ett samband med risk för övervikt senare i tonåren - motion har en skyddande effekt

Enligt undersökningen minskade sex timmar motion under fritiden per vecka vid 11 års ålder risken för övervikt vid 14 års ålder associerad med skärmtid.

Övervikt bland barn och ungdomar är en av de största hälsoutmaningarna i världen. En studie vid Folkhälsans forskningscentrum och Helsingfors universitet undersökte huruvida finländska skolbarns användning av digitala medier, med andra ord skärmtid, är relaterad till risken för övervikt senare i tonåren. Studien kartlade också om barnens fysiska aktivitet påverkar detta samband.

Mer än 6 timmar motion per vecka verkar kompensera för skärmtidens nackdelar

Studien visade att riklig skärmtid vid 11 års ålder var förknippad med en ökad risk för övervikt vid 14 års ålder hos barn som rapporterade att de motionerade mindre än 6 timmar per vecka på fritiden. Hos barn som rapporterade att de motionerade 6 timmar i veckan eller mer observerades inget sådant samband.

Studien omfattade 4661 barn från Fin-HIT – Hälsa i Tonåren -studien. Barnen som deltog i studien rapporterade hur mycket tid de använder på digitala medier stillasittande och rör på sig utanför skoltiden.

Studien beaktade också andra faktorer som kan bidra till övervikt, såsom barns matvanor och mängden sömn, samt skärmtid och fysisk aktivitet i tonåren. Den skyddande effekten av motion i barndomen på sambandet mellan användning av digitala medier i barndomen och risken för övervikt senare i tonåren kunde bekräftas trots andra faktorer.

Resultaten av studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Physical Activity and Health.

Rör på dig enligt rekommendationerna

- Effekten av motion på sambandet mellan användning av digitala medier och övervikt har ännu inte undersökts omfattande i uppföljningsstudier, säger postdoktorforskare Elina Engberg.

Motion i barndomen verkar skydda mot de skadliga effekterna som riklig användning av digitala medier har på kroppsvikten i tonåren. Det behövs ändå mer forskning för att ta reda på närmare om hur stor användning av digitala medier stillasittande som ökar risken för övervikt, och hur mycket och hur effektiv motion som krävs för att uppnå en skyddande effekt. I denna studie rapporterades mängden motion av barnen själva och motionens intensitet frågades inte, så det finns ett behov av ytterligare forskning.

- En bra riktlinje är att följa den nya finska motionsrekommendationen för barn och ungdomar, enligt vilken alla 7–17-åringar rekommenderas mångsidig, rask och ansträngande motion i minst 60 minuter om dagen på ett sätt som passar deras person och ålder, säger Engberg. Dessutom bör överdrivet och långvarigt stillasittande undvikas.

 

Artikel:

Elina Engberg, Marja H. Leppänen, Catharina Sarkkola, Heli Viljakainen. Physical Activity Among Preadolescents Modifies the Long-Term Association Between Sedentary Time Spent Using Digital Media and the Increased Risk of Being Overweight. Journal of Physical Activity and Health, 2021. DOI: 10.1123/jpah.2021-0163

 

Mer information:

Post-doc forskare Elina Engberg
Telefon: +358405662341
E-post: elina.engberg@helsinki.fi
Twitter: @ElinaEngberg