Överaktiva hundar har förändrad blodbild

Professor Hannes Lohis forskningsgrupp vid Helsingfors universitet och Folkhälsans forskningscentrum har i samarbete med LC-MS Metabolomics Center vid Biocenter Kuopio (Östra Finlands universitet) utrett överaktiva och impulsiva hundars blodbild. Resultaten visar att i synnerhet fosfolipiderna och tryptofanens ämnesomsättningsprodukter avviker från kontrollhundarna. Resultaten har likheter med fynd som gjorts i undersökningar med ADHD-patienter. Undersökningen publicerades i tidskriften Behavioral and Brain Functions 29.9.2016.

Allmän ängslighet, ljudkänslighet, överaktivitet och impulsivitet är de vanligaste beteendeproblemen hos hundar. I värsta fall kan de ha mycket negativa följder för både hundens och ägarens välmående.

– Hundens beteende och beteendestörningar utvecklas ofta i samverkan mellan olika arvs- och miljöfaktorer, vilket gör det svårt att forska i saken. Metabolomiken, dvs. forskningen i ämnesomsättningen, kan ge nya tips om de biologiska problem som ligger bakom olika beteendestörningar och samtidigt främja genforskningen. Metabolomiska undersökningar på hundar är fortfarande sällsynta och syftet med den här pilotforskningen var att granska nya angreppssätt och samtidigt få information om eventuella metabola förändringar som hör ihop med hundarnas överaktivitet, förklarar professor Lohi.

Överaktiva hundar har en förändrad metabolism
 

En analys av ämnesomsättningsprodukterna i blodet hos överaktiva schäfrar och schäfrar med normalt beteende visade en signifikant koppling mellan överaktivt beteende och låga halter av fosfolipider i blodet.

– Det känner vi till från undersökningar med människor, där man flera gånger har upptäckt lägre halter av lipider och fettsyror hos ADHD-patienter än hos kontrollgrupperna. Vi känner fortfarande inte till kausaliteten, utan det krävs ytterligare undersökningar och i synnerhet större material. Våra rön ger stöd för uppfattningen om att människans och hundens sjukdomar är förhållandevis lika och stärker hundens ställning som en utmärkt modell också för människans sjukdomar, konstaterar doktoranden, FM Jenni Puurunen.

– Det är värt att notera att ålder, kön eller fasta inte påverkade kopplingen mellan hundens beteende och ämnesomsättningsprodukterna i någon större grad. Kostens eventuella inverkan beaktades också; alla hundar som deltog i undersökningen fick samma mat i två veckors tid innan proverna togs, berättar Puurunen.

Tarmhälsan kan påverka hundens beteende
 

En av de mest intressanta upptäckterna i undersökningen var en negativ koppling mellan överaktivitet och en viss livsviktig aminosyras, tryptofanens, ämnesomsättningsprodukt. Det är tarmbakterierna som producerar ämnesomsättningsprodukten från tryptofan som kommer från kosten. Fyndet pekar mot potentiella skillnader i överaktiva och normalaktiva hundars tarmbakterieflora. Det är ett viktigt fynd med tanke på kopplingen mellan hjärnan och tarmarna som har lyfts fram på senare år.

– Vi vet att bakteriefloran i tarmen i hög grad påverkar produktionen av signalsubstanser i hjärnan som reglerar t.ex. humöret och beteendet. Men hjärnan kan också påverka tarmarna, t.ex. kan en stressreaktion i hjärnan påverka tarmarnas mikrober negativt. Därför kan vi inte säga om vårt fynd är orsaken till hundarnas överaktiva beteende eller en följd av det, säger Puurunen

Världsunikt metabolomikprojekt
 

Lohis forskningsgrupp har tidigare i år publicerat en artikel om ängsliga hundars metabolism. I undersökningen upptäckte man skillnader i ängsliga och modiga hundars blodbild. Mer omfattande undersökningar behövs för att styrka fynden i pilotundersökningen. Forskningsgruppen har redan börjat samla in prover för en undersökning där man utnyttjar ny metabolomikteknik tillsammans med företaget Genoscoper. Om den fungerar kan tekniken bli ett viktigt verktyg också för genforskningen, i synnerhet för forskningen i beteende. 

Undersökningen är en del av ett större projekt, där forskningsgruppen utreder miljöfaktorer, arvsfaktorer och metabola förändringar som påverkar hundars beteende och beteendeproblem, samt kopplingar till motsvarande sjukdomar hos människan.

Professor Hannes Lohis forskningsgrupp arbetar vid Helsingfors universitets veterinärmedicinska och medicinska fakultet och Folkhälsans forskningscentrum. Professor Lohis forskning har fått understöd av bl.a. Helsingfors universitet, Finlands Akademi, Biocentrum Helsinki, Jane och Aatos Erkkos stiftelse, Koirien terveystutkimusrahasto och Folkhälsans forskningscentrum.

Kontaktaktuppgifter:

Jenni Puurunen, jenni.puurunen@helsinki.fi och Hannes Lohi, hannes.lohi@helsinki.fi, tfn 0294125085

 

De ursprungliga artiklarna:

Puurunen J, Sulkama S, Tiira K, Araujo C, Lehtonen M, Hanhineva K and Lohi H. A non-targeted metabolite profiling pilot study suggests that tryptophan and lipid metabolisms are linked with ADHD-like behaviours in dogs. Behav Brain Funct, 12:27, 2016. DOI: 10.1186/s12993-016-0112-1    

Puurunen J, Tiira K, Lehotinen M, Hanhineva K and Lohi H. Non-targeted metabolite profiling reveals changes in oxidative stress, tryptophan and lipid metabolisms in fearful dogs. Behav Brain Funct 2016, 12(1):7-016-0091-2