Ökade skillnader i användningen av tobaksprodukter mellan befolkningsgrupper
Rökningen har minskat i Finland under de senaste 40 åren. Däremot har skillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper ökat i fråga om hur allmänt förekommande användningen av tobaksprodukter är, framgår det av en doktorsavhandling som granskas vid Helsingfors universitet.

Rökning är en betydande orsak till för tidig död. Användningen av tobaksprodukter fördelar sig ojämnt mellan befolkningsgrupperna och orsakar ojämlikhet i hälsa: individer i lägre socioekonomisk ställning röker oftare och slutar röka mer sällan än individer i högre socioekonomisk ställning.

Pol.mag. Otto Ruokolainen har i sin doktorsavhandling forskat i de socioekonomiska skillnaderna i hur tobaksprodukter används, i faktorer som kan förutse avslutad rökning samt i befolkningens inställning till tobakspolitiken i Finland.

– Det är viktigt att känna till de socioekonomiska skillnaderna hos befolkningen när det gäller användningen av tobaksprodukter, för att de hälsopolitiska åtgärderna ska kunna riktas rätt, säger Ruokolainen.

Materialet för Ruokolainens doktorandforskning grundar sig på befolkningsenkäter från 1978 till 2017. Enkäternas respondenter varierade i antal från strax under tusen till nästan 400 000. Ruokolainen använde respondenternas utbildning som indikator för deras socioekonomiska ställning.

Forskningsresultatet visar att även om rökningen har minskat kraftigt under de senaste årtiondena, har skillnaderna mellan grupper med olika utbildningsnivå ökat. De lågutbildade personerna rökte mer än de högutbildade. Det här sambandet kunde även observeras hos ungdomar.

Yrkesinriktade pojkar använde sannolikt mer snus än de med akademisk inriktning, men skillnaderna var måttligare än i fråga om rökning. Skillnaderna ökade under undersökningsperioden.

– Snusanvändningen bland pojkar i yrkesskola ökade från 4 procent till 13 procent under åren 2008–2017, preciserar Ruokolainen.

Hjälp att fimpa – jämlikare hälsa

Rökavvänjningen lyckades oftare bland högutbildade vuxna, enligt undersökningen, vilket är en delorsak till skillnaderna mellan befolkningsgrupperna.

– Hälsovården borde aktivt ställa frågor om rökning och erbjuda stöd för rökavvänjning. Enligt den här undersökningen skulle i synnerhet lågutbildade och starkt tobaksberoende ha nytta av yrkesutbildade personers stöd för att sluta röka, konstaterar Ruokolainen.

– Undersökningen visar att framtida hälsopolitiska åtgärder inte enbart borde inrikta sig på att minska användningen av tobaksprodukter, utan också på att minska de socioekonomiska skillnaderna i användningen av tobaksprodukter, sammanfattar Ruokolainen. – Det skulle minska hälsans ojämlika fördelning i samhället.

Mer information

Pol.mag. Otto Ruokolainen
tfn.: 029 524 6241
e-post:
otto.ruokolainen@thl.fi

Pol.mag. Otto Ruokolainen disputerar 29.1.2021 kl. 13 vid Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet med sin avhandling "Socioeconomic differences in the use of tobacco: Finnish population-based studies" (Socioekonomiska skillnader i användningen av tobaksprodukter). Disputationen hålls på adressen Biomedicum, sal 2, Haartmansgatan 8. Opponent är professor Arja Rimpelä, Tammerfors universitet och kustos är professor Tea Lallukka.

Avhandlingen publiceras också elektroniskt och är tillgänglig i Helda.

Disputationen kan också följas på distans. Tilläggsuppgifter om evenemanget och länk till webbsändningen i Helsingfors universitets evenemangskalender