Nytt samarbete möjliggör nya typer av cellterapibehandlingar för HUS patienter

HUS, Finlands Röda Kors Blodtjänst och Helsingfors universitet har tecknat ett samarbetsavtal som främjar experimentella behandlingar och klinisk läkemedelsprövning med cellterapipreparat som en del av patientvården.

Blodtjänst har satsat på nya cellterapier sedan 2009. Resultatet av arbetet är ett mesenkymaliskt stamcellspreparat mot svår transplantat-mot-värdreaktion efter stamcellstransplantation. Det har getts till patienter vid universitetssjukhusen i Helsingfors och Åbo. Syftet med det nu påbörjade samarbetet är att skapa förutsättningar för att ta i bruk följande cellterapeutiska läkemedel i tidigt utvecklingsstadium vid HUS.

Experimentella behandlingar ges på läkarordination till patienter vars prognos för tillfrisknande annars är dålig och när andra behandlingsmetoder inte finns. Lovande resultat har t.ex. rapporterats globalt från cellterapier, där patientens egna immunförsvarsceller modifierats i laboratorieförhållanden och använts i behandlingen av hematologiska cancersjukdomar (så kallad CAR T teknologi).

– Man hoppas att nya cellterapierna i framtiden kommer att erbjuda behandlingsmöjligheter vid sjukdomar som tidigare betraktats som obotliga, säger Johanna Mattson, direktör för verksamhetsområdet vid HUS.

Celler från patienten själv eller från en frivillig donator

HUS har ett högtstående kliniskt och vetenskapligt kunnande som samarbetet kräver samt patienter som behöver behandlingar. HUS har vid behov även beredskap att svara på nationell och internationell efterfrågan i anslutning till de nya cellterapibehandlingarna.

– För Helsingfors universitet ger samarbetet möjlighet att introducera nya cellterapiinnovationer i kliniska prövningar på sjukhus. Universitetet deltar också i att ta fram prekliniska bevis innan patienter börjar behandlas, vilket myndigheterna kräver bland annat i fråga om preparatens säkerhet och effekt, säger professor Kim Vettenranta från Helsingfors universitet.

Blodtjänst är ansvarigt för produktionen av de cellterapimediciner som tillverkas inom ramen för samarbetet. Det har den sakkunskap som krävs för cellframställning och translation på klinisk nivå och även förhållanden där det går att tillverka nya cellterapipreparat som klassificeras som ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products) eller vävnadsterapeutiska produkter med behöriga tillverkningstillstånd. Cellerna fås antingen från patienten själv eller från frivilliga donatorer. Blodtjänst har redan tidigare tillverkat cellterapipreparat av den nya generationen för enskilda patienter förutom för behandling av transplantat-mot-värdreaktioner efter stamcellstransplantation även för behandling av svåra brännskador.

Det strategiska samarbetet fördjupas

Enligt Johanna Nystedt, avdelningsdirektör för enheten för avancerad cellterapi vid Blodtjänst, är det viktigt att samarbetet mellan forskare, kliniker, hälsovårds- och läkemedelsbranschen samt myndigheterna intensifieras så att nya lovande cellterapiinnovationer kan fås så snabbt och smidigt som möjligt från forskningslaboratorierna till nytta för patienterna.

– Det här är ett steg mot bredare samarbetsnätverk, säger Nystedt.

De cellterapiprodukter som tas fram genom samarbetet tillverkas endast för experimentella behandlingsprogram och kliniska läkemedelsprövningar. De nya cellterapierna utvärderas under ledning av en klinisk expertgrupp.

Ytterligare information:

Johanna Nystedt, docent, avdelningsdirektör, Enheten för avancerad cellterapi, Finlands Röda Kors Blodtjänst, tfn 044 329 6491

Kim Vettenranta, professor, Helsingfors universitet, HUS och FRK Blodtjänst, tfn 050 513 0984

Johanna Mattson, branschdirektör, HUS Cancercentrum, tfn 050 427 9165