Multiresistent tuberkulos sprider sig

I ett stort sampel av patienter hittades nya stammar resistenta tuberkelbakterier, särskilt i Östeuropa. Bakterierna kan sprida sig också inom Europeiska unionens område.

Tuberkulos orsakas av bakterien Mycobacterium tuberculosis, och bakteriens evolution och smittvägar har nu utretts i en omfattande internationell undersökning som utfördes främst på ryska tuberkulospatienter.

Ineffektiv behandling gynnar tuberkulosstammen

En stor del av de nu upptäckta tuberkulosstammarna har i motsats till de traditionella tuberkulosalstrande bakterierna en stark motståndskraft mot läkemedel, och de uppvisar speciella mutationer i arvsmassan. På så sätt upprätthåller de sin konkurrenskraft och smittförmåga.

Forskningsrönen avslöjar de biologiska orsakerna varför programmen för behandling och förebyggande av smitta inte har fungerat i Östeuropa. Behandlingen med kanamycin kan t.ex. rentav främja spridningen av sjukdomsalstrande bakteriestammar, tror forskarna.

Ett omfattande forskningsmaterial

I undersökningen togs prover från 1 000 patienter, vilket omfattar olika bakteriestammar både i Ryssland och på andra håll i världen, och tuberkulosbakteriens hela arvsmassa sekvenserades.

– Genommaterialet är unikt i sin omfattning och därför mycket tillförlitligt, berättar professor Jukka Corander vid Institutionen för matematik och statistik vid Helsingfors universitet. Corander ansvarade för den populationsgenetiska analysen av materialet.

Den ryska bakteriepopulationen bestod främst av mutationer av den s.k. Peking-varianten och den euro-amerikanska varianten av tuberkulos. Huvudparten av proverna visade uttryckligen multiresistenta stammar av bakterien Mycobacterium tuberculosis.

Resistenta tuberkulosstammar blir vanligare inom EU

Samma resistenta bakteriestammar hittades också hos patienter i Storbritannien. Forskarna anser därför att tuberkulos kan sprida sig till stora områden inom EU om man inte vidtar tillräckliga preventiva åtgärder i tid.

Tuberkulos är den nästvanligaste infektionssjukdomen i världen som leder till döden. Enbart år 2011 räknade man med 8,7 miljoner nya sjukdomsfall och 1,4 miljoner dödsfall på grund av infektionen.