Miljondonation till cancerforskningen

Finland största privata understödare av medicinsk forskning gör igen en betydande donation till universitet som bedriver medicinsk forskning.

Sigrid Jusélius Stiftelse donerar sammanlagt 2,2 miljoner euro till Helsingfors universitet, Tammerfors universitet, Uleåborgs universitet, Åbo Akademi, Åbo universitet och Östra Finlands universitet. Helsingfors universitets andel är 700 000 euro.

– När statens anslag för utbildning och forskning minskar och universiteten har det extra kärvt, känns det bra och motiverande för oss att bidra, säger stiftelsens verkställande direktör Christian Elfving.

Vid medicinska fakulteten tar man emot beskedet med glädje.

– Vi är mycket tacksamma för donationen, säger prodekanus Caj Haglund vid medicinska fakulteten.

Han påminner om att donationen är en i raden av många donationer som stiftelsen gjort i förmån för medicinsk forskning.

– Sigrid Jusélius Stiftelse har understött medicinska fakulteten många gånger tidigare och på många olika sätt. Ibland har donationerna riktas till enskilda forskare, ibland till forskargrupper. Vi har även kunnat skapa nya professurer med stiftelsens hjälp, säger Caj Haglund och nämner som exempel professuren i klinisk molekylärmedicin som startade 2006 och en femårig professur i barnendokrinologi som startade i fjol.

Den här gången donerar stiftelsen till universitets 375-Framtidsfond.

– Effekten av vår donation till grundkapitalet ökar eftersom staten matchar donationen med ett större belopp. Stiftelsen och universiteten får på detta sätt en bra utdelning, förklarar Christian Elfving.

Den medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet har beslutat att använda medlen till cancerforskning, närmare bestämt för utvecklingen av det nationella cancernätverket FICAN.

– Ett nationellt cancernätverk mellan forskningssjukhusen i Finland har planerats sedan 2008 och ser nu ut att kunna starta sin verksamhet 2017. Centrets uppgift är att koordinera cancervården och -forskningen i Finland.

Medan hjärt- och kärlsjukdomarna fortfarande skördar flest liv i Finland (38 procent av befolkningen), är cancer den andra vanligaste dödsorsaken i Finland. Var fjärde finländare dör i cancersjukdomar.

En som går i täten för att reducera dessa dödstal är akademiprofessor Kari Alitalo. Alitalo är en av världens mest citerade cancerforskare och leder ett forskarteam som utvecklar nya behandlingsmetoder vid cancer. Teamet undersöker bl.a. hur man kan stoppa tumörerna att bilda det blodkärlssystem de behöver för att få näring och syre att växa. Vid årsskiftet uppmärksammades teamet också för att ha bidragit till ett av de viktigaste vetenskapliga genombrotten under år 2015, nämligen att det finns lymfkärl i hjärnan.

– Ibland glöms det bort att den medicinska forskning universiteten bedriver står i direkt samband med den vård som samhället kan erbjuda sina patienter. Nya behandlingsmetoder och forskningsresultat kommer den finländska sjukvården och patienterna till nytta då forskningsverksamheten sker här i landet, påminner Caj Haglund.

Mer om ämnet:

Akademiprofessor Kari Alitalos spetsforskningsenhet för translationell cancerbiologi