Malarian försvinner när familjerna blir mindre

Ett vaccin mot malaria låter vänta på sig men forskarna har hittat en ny metod för att få bukt med den parasit som malariamyggan sprider.

Malarian försvinner när storleken på familjerna krymper till högst fyra personer. Sambandet påvisades i en omfattande internationell undersökning, där forskare från Helsingfors universitet medverkade.

Malaria har hört till de geografiskt mest utspridda sjukdomarna och fortfarande insjuknar över 200 miljoner personer årligen i sjukdomen. Särskilt hög är dödligheten bland barn under fem år.

– Endemisk malaria har förekommit i alla världsdelar med undantag för Antarktis, berättar intendent Larry Huldén vid Naturhistoriska centralmuseet Luomus.

Malaria har också förekommit i Finland. Värst var det på 1700-talet, och den senaste stora epidemin i Helsingfors upplevde man så sent som 1902. Efter det förekom endemisk malaria t.ex. vid fronten under fortsättningskriget. Sjukdomen försvann från vårt land först 1954, och nutidens malariasmitta är en följd av utrikesresor.

Malariamyggans sovande byte

Malaria orsakas av malariaparasiten som överförs från en människa till en annan av malariamyggan. Myggan som sprider febersjukdomen är aktiv nattetid. Därför är människor som sover tätt intill varandra idealiska byten både för malariamyggan och för malariaparasiten. Intendent Huldén påpekar att man förr i tiden hos oss också bodde och framförallt sov trångt.

I undersökningen som nyligen publicerades av Larry Huldén, Lena Huldén, docent vid Helsingfors universitets institution för skogsvetenskaper, och forskare vid University of Guelph i Kanada analyserade man malariasituationen i över 200 länder och utredde närmare 60 faktorer som eventuellt kan inverka på sjukdomsspridningen. Malariasituationen jämfördes bl.a. med bruttonationalprodukten, medeltemperaturen och breddgraden, skogsarealen, andelen muslimer av befolkningen, användningen av DDT och befolkningstätheten.

Den mest betydelsefulla faktorn visade sig vara familjens storlek. Där familjerna i medeltal bestod av två vuxna och två barn försvann malarian.

De enda undantagen var vissa muslimska länder där antalet barn inte hade minskat, men malarian hade försvunnit. I dessa länder är antalet personer som sover i samma rum i praktiken mindre än fyra på grund av den religiöst motiverade könssegregeringen, förklarar intendent Huldén.

Ett eget myggnät skyddar

Hittills har man inte förstått betydelsen av familjens storlek för förekomsten av malaria. År 2007, när man senast försökte utrota malarian slutgiltig, koncentrerade man sig på utvecklingen av ett vaccin. Tyvärr visade det sig svårare än väntat, och dessutom har många läkemedel förlorat sin verkan. År 2008 var man tvungen att igen ta i bruk DDT som ett effektivt myggift.

Undersökningen som nu har publicerats i tidskriften Journal of the Royal Statistical Society visar att man kan påskynda utrotningen av malaria genom att dela ut personliga myggnät och genom att satsa på åtgärder som leder till att familjerna blir mindre, t.ex. minska fattigdomen och säkra flickors utbildning.