Kolistinresistenta bakterier har åter hittats från hundar som hämtats till Finland från Ryssland

Det rekommenderas att gatuhundar som hämtats till Finland skall behandlas som riskpatienter tills det finns mer information om mångresistenta bakterierna hundarna bär på.

I Finland har det åter konstaterats mångresistenta ESBL-Escherichia coli -bakterier som även är motståndskraftiga mor antibiotikan kolistin. Bakteriestammarna hittades i slutet av februari från två gatuhundar som hämtats från Ryssland till Finland. Kolistin är det sista vårdalternativet i allvarliga infektioner när alla andra antibiotika har mist sin effekt.

Kolistinresistens upptäcktes för första gången hus djur i Finland förra hösten, även då från gatuhundar som hämtats från Ryssland. Kolistinresistensen orsakades av mcr-1-genen som kan flytta sig mellan bakterier. Resistenta bakterier kan även smitta från djur till människor och tvärtom.

Resistenssituationen hos importerade gatuhundar väcker oro

Nästan hälften av gatuhundar som hämtas från Ryssland har påvisats bära på mångresistenta ESBL bakterier. Mångresistenta bakterier hittas även i infektioner hos gatuhundar. Till exempel i samband med urinvägs- och sårinfektioner har man utöver ESBL bakterier även hittat MRSA och MRSP bakterier.

– Huntätheten och infektionstrycket på gårdar med gatuhundar är höga och hygiennivån låg. Användning av antibiotika övervakas inte nödvändigtvis. En sådan omgivning är ypperlig för spridning av smittosamma sjukdomar och mångresistenta bakterier, säger docent Merja Rantala på Helsingfors universitets veterinärmedicinska fakultet.

Gatuhundar som hämtats från utlandet är riskpatienter

Importerade gatuhundar borde hanteras som riskpatienter på veterinärmottagningar tills mer information finns om hur stor andel av dem som bär på mångresistenta bakterier. Riskpatienter hanteras med höjda försiktighetsåtgärder och de borde screenas för resistenta bakterier. Prover från infektioner hos gatuhundar borde tas redan i ett tidigt skede.

Andra riskpatienter på veterinärmottagningar är till exempel patienter med kroniska hud- och öroninfektioner, samt patienter som ätit mycket antibiotika.  

Ansvarsfullhet och omtanke i import av djur

Mångresistenta bakterier försvårar vården av infektioner hos djur redan idag. Import av djur med okänd bakgrund från oklara förhållanden ökar risken för smittosamma sjukdomar och antibiotikaresistens i Finland.

Mångresistenta bakterier kan smitta från hund till människa och orsaka epidemier på sjukhus så väl som på djursjukhus. Ifall ett djur i familjen bär på ESBL eller MRSA bakterier och en familjemedlem behöver sjukhusvård lönar det sig att meddela om djurkontakten åt vårdpersonalen. På detta vis kan sjukhuset överväga om patienten skall screenas för mångresistenta bakterier.

Ägaren av ett djur som bär på mångresistenta bakterier skall även meddela om resistensen åt veterinärmottagningen redan då man reserverar tid.

Smittosamma sjukdomar som tidigare varit okända i Finland har blivit vanligare på grund av ökad import. Även risk för rabies finns. Organisationer som hämtar gatuhundar från utlandet bör beakta riskerna deras verksamhet medför.
Merja Rantala ber om ansvarsfullhet och omtanke i samband med import av djur.
– Hundar kan även hjälpas i ursprungslandet.

 

 

Gatuhundarnas screeningprov undersöktes i Veterinärmedicinska fakultetens laboratorium vid Helsingfors universitet och mcr-1 genen bekräftades i Evira med hjälp av PCR-undersökning.