Forskning visar samband mellan lärares ohälsa och toxicitet i inomhusluften

En omfattande undersökning har för första gången visat på ett samband mellan lärares symptom och toxiciteten (giftigheten) i inomhusluften i klassrummet. Tack vare en ny metod kan problem med inomhusluften upptäckas innan symptomen bryter ut.

I tidigare forskning har man i klassrummen sökt ämnen som orsakar toxicitet och jämfört fynden med symptomen hos de insjuknade. Man har dock inte lyckats hitta ett samband mellan symptomen och toxiciteten.

– Vi känner till nästan 200 mikrober i inomhusluften som orsakar symptom. Men de förökar sig i regel inte i människokroppen, och därför hittar vi inte de mikrober som orsakat sjukdomen när vi undersöker patienterna, säger mikrobiologen Mirja Salkinoja-Salonen vid Helsingfors universitet som ledde undersökningen.

­Nu nöjde sig forskarna inte med att leta efter orenheter i klassrummen, utan man mätte toxiciteten i luften och ytorna genom att analysera hur testceller reagerade. Till det använde man svinspermier, som utnyttjas bl.a. inom livsmedels- och läkemedelsforskningen för att indikera skadliga ämnen.

Många giftiga klassrum lämnades utanför undersökningen

För undersökningen bildades det två forskargrupper, av vilka den ena samlade in prover från klassrummen och den andra samlade in uppgifter om lärarnas hälsa. För att utesluta andra störande faktorer samlades materialet in under en och samma månad, och data fusionerades först när resultaten från båda grupperna hade analyserats.

I undersökningen deltog sammanlagt över 400 lärare från 15 skolor av olika ålder i Helsingfors. För att försäkra sig om sambandet mellan lärarnas symptom och toxiciteten i klassrummen tog man dock endast med lärare som hade arbetat minst ett år i klassrummen.

Undersökningen omfattade 232 klassrum och de lärare som undervisade i dem. De deltagande lärarna hade i genomsnitt undervisat i sex år i klassrummet.

­­­– Många rum som hade visat prov på toxicitet togs inte med i undersökningen eftersom lärarna i klassrummet hade bytts ut så tätt, ibland flera gånger under läsåret. Vi hade inte kunnat koppla lärarens symptom till just det klassrummet, preciserar Salkinoja-Salonen.

”Olagligt och omoraliskt”

Hos lärarna förekom 136 symptom och 50 sjukdomar. I takt med att toxiciteten i proverna ökade, ökade också förekomsten av smärta, ögon- och ledbesvär, sjukdomskänsla, hosta och neurologiska symptom.

Astmadiagnoser och andningssvårigheter rapporterades 2–3 gånger oftare i skolor där mer än en tredjedel av proverna var toxiska jämfört med skolor där andelen toxiska prover var mindre än en femtedel.

Det viktigaste för Salkinoja-Salonen har varit att utveckla mätare som upptäcker problemen innan symptomen bryter ut.

– I dag använder vi barnen och personalen i skolor och daghem som mätare på inomhusluftens kvalitet. Det är olagligt och omoraliskt. I fortsättningen ska det vara tillräckligt att mäta toxiciteten för att visa att det finns problem.

Ytterligare information

Mirja Salkinoja-Salonen
Professor emerita
Helsingfors universitet, Institutionen för livsmedels- och miljövetenskaper

mirja.salkinoja-salonen@helsinki.fi
tfn +358 40 573 9049

Undersökningen

 

Artikeln Building-related symptoms are linked to the in vitro toxicity of indoor dust and airborne microbial propagules in schools: A cross-sectional study publicerades i den ansedda vetenskapstidskriften Environmental Research i januari. Forskningsmaterialet till artikeln samlades in 2011.

Forskningsgruppen har tidigare publicerat flera utredningar utifrån materialet, bl.a. en rapport över lärarnas symptom för Helsingfors stads utbildningsverk och fastighetskontor.