Forskare har funnit en koppling mellan gener och preeklampsi – genen HLA-G reglerar könsbalansen bland nyfödda

Resultaten bekräftar tidigare misstankar om att pojkfoster är mer sårbara för preeklampsi.

Preeklampsi (även graviditetstoxikos, havandeskapsförgiftning) är en allvarlig graviditetsstörning som karaktäriseras av förhöjt blodtryck hos mödrarna och risk för prematur födsel och låg födelsevikt hos barnen. Syndromet drabbar cirka fem procent av alla gravida kvinnor och är en ledande orsak till graviditetsrelaterade dödsfall bland mödrar och barn.

Det enda botemedlet är att förlösa modern och avlägsna moderkakan. Det är fortfarande oklart varför preeklampsi uppstår.

– För en lyckad graviditet är det viktigt att mammans immunförsvar anpassar sig så att det inte stöter bort fostret som främmande ämne, trots att hälften av arvsanlaget kommer från pappan, säger professor Juha Kere vid Karolinska Institutet.

I studien sökte hans team efter en koppling mellan preeklampsi och genen HLA-G, som är en gen som skyddar moderkakans celler från attacker från immunförsvaret. Studien har publicerats i tidskriften Lancets publikationsserie EBioMedicine.

– Studien belyser grundmekanismerna bakom preeklampsi. Utöver det har vi nu även för första gången, med alla djurarter medräknade, hittat en gen som verkar påverka könsfördelningen, berättar forskardoktor Satu Wedenoja

Färre pojkar i preeklamptiska graviditeter

I studien har forskarna utgått från data från födelseregistret som upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd i Finland. Registret innehåller information om 1,79 miljoner födslar.

Studien visar att det föddes färre pojkar än förväntat i preeklampsigraviditeter. Detta gällde särskilt vid prematura födslar där de nyfödda hade en låg födelsevikt.

Studien visar en koppling mellan vissa genetiska former hos genen HLA-G och könsfördelningen vid födseln, fostrets överlevnad och preeklampsi. Studien tyder också på att naturligt urval påverkar fostrets HLA-G-gen.

De ur evolutionär synvinkel äldsta formerna av genen HLA-G ser ut att öka risken för preeklampsi och dödfödelse, men kan skydda fostret mot infektioner, som t.ex. malaria, under graviditeten.

I moderkakor där preeklampsi förekom, fann studien ett lågt uttryck av HLA-G-genen och en markant ökning av genen interferon alfa-1, som påverkar vid autoimmuna störningar och avstötningsreaktioner vid organtransplantationer.

– Studien avslöjar att naturligt urval spelar en roll även för oss nutida människopopulationer och bidrar till komplikationer vid graviditeter. Resultaten bekräftar också tidigare misstankar om att foster med manligt kön är mer sårbara för mammans inflammation, sena missfall och preeklampsi, säger Wedenoja.

På basis av de nya forskningsresultaten rekommenderar forskarna att undersöka om läkemedel som används för att behandla autoimmuna sjukdomar även skulle kunna användas för att förebygga och behandla preeklampsi.

– Immunologiska mekanismer som uppstår under graviditeten reglerar fosteröverlevnaden. Om vi skulle hitta en säker medicin som hämmar mammans immunförsvar, kunde vi kanske förebygga och behandla preeklampsi, säger Wedenoja.

Mer information:

Professor Juha Kere, Karolinska Institutet
Tel.: +46 734 213 550
E-post: juha.kere@ki.se

Forskardoktor Satu Wedenoja, Helsingfors universitet, Helsingfors universitetssjukhus
Tel.: +359 503 594 079
E-post: satu.wedenoja@helsinki.fi

Referens: Satu Wedenoja, Masahito Yoshihara, Hindrek Teder, Hannu Sariola, Mika Gissler, Shintaro Katayama, Juho Wedenoja, Inka M. Häkkinen, Sini Ezer, Nina Linder, Johan Lundin, Tiina Skoog, Ellika Sahlin, Erik Iwarsson, Karin Pettersson, Eero Kajantie, Mikael Mokkonen, Seppo Heinonen, Hannele Laivuori, Kaarel Krjutškov, Juha Kere. Fetal HLA-G Mediated Immune Tolerance and Interferon Response in Preeclampsia. EBioMedicine. DOI: 10.1016/j.ebiom.2020.102872