Fetma skyddar inte mot subaraknoidalblödning

Enligt en stor finsk-norsk undersökning verkar det tidigare rapporterade sambandet mellan fetma och en nedsatt risk för subaraknoidalblödning i huvudsak förklaras av människors rökvanor.

Subaraknoidalblödning (SAB) är en livsfarlig sjukdom som till skillnad från andra cirkulationsstörningar i hjärnan i huvudsak orsakar dödsfall bland friska personer i arbetsför ålder. Rökning och högt blodtryck är de mest kända riskfaktorerna för sjukdomen, medan flera andra riskfaktorer som anknyter till livsstilen har haft en oklar inverkan i fråga om denna sjukdom.

Fetma har länge kopplats till en ökad risk att insjukna i flera hjärt- och cirkulationssjukdomar, men undersökningen om subaraknoidalblödning visar ett motsatt resultat: överviktiga (viktindex 25–30) och feta personer (BMI > 30) verkar i mindre grad drabbas av sjukdomen än smala och normalviktiga. Samma observation har gjorts upprepade gånger i flera befolkningsbaserade uppföljningsundersökningar, men det har inte hittats någon förklaring till dessa observationer.

I en finsk-norsk samarbetsstudie som publicerades i den prestigefyllda vetenskapliga tidskriften Stroke undersökte man huruvida fetma verkligen skyddar mot subaraknoidalblödning. Till skillnad från i tidigare undersökningar beaktade forskarna i denna undersökning för första gången på ett heltäckande sätt andra faktorer som eventuellt förväxlar resultaten, såsom människors rökvanor och förekomsten av blodtryckssjukdom.

Forskarnas resultat var mycket entydiga: fetma skyddar inte mot subaraknoidalblödning. Enligt publikationens huvudforskare Ilari Rautalin ger resultaten en enkel förklaring till tidigare forskningsobservationer.

– Magra och normalviktiga människor röker betydligt oftare än överviktiga och feta. Eftersom rökning är den största riskfaktorn för SAB och feta personer inte röker i så stor utsträckning, uppstår utan uppgifter om rökning en falsk observation enligt vilken feta människor inte så ofta skulle drabbas av subaraknoidalblödning, preciserar medicine licentiat Rautalin vid Helsingfors universitet.

Undersökningen baserar sig på material som omfattar över 200 000 personer

I undersökningen utnyttjades forskningsmaterial som samlats in under nästan 50 år och som innehåller uppföljningsinformation om över 200 000 personer. Miikka Korja, ansvarig forskare för undersökningen och docent i neurokirurgi, betonar betydelsen av ett omfattande och högklassigt forskningsmaterial.

– Den här samnordiska undersökningen är ännu ett utmärkt exempel på varför undersökningar av riskfaktorer för hjärnblödning borde grunda sig på omfattande och högklassigt forskningsmaterial. Riskfaktorer med anknytning till levnadsvanorna är sällan helt oberoende av varandra, och därför är det utmanande att undersöka sambanden mellan dem. Det kan lätt uppstå felaktiga slutsatser om riskfaktorernas självständiga verkningar, betonar Korja, avdelningsöverläkare vid HUS neurokirurgi.

Sammanfattningsvis poängterar Rautalin och Korja att även om fetma verkar ha en ringa inverkan vid subaraknoidalblödning, är det viktigt att beakta de många andra hälsorisker som fetma medför. Därför rekommenderar forskarna fortfarande att man strävar efter att hålla normalvikt, inte röka samt effektivt förebygga och behandla blodtryckssjukdom.

Undersökningen genomfördes i samarbete mellan Helsingfors universitet och Institutet för hälsa och välfärd (THL) samt de norska universiteten i Tromsö och Trondheim. Den finländska delen av undersökningen omfattade cirka 71 000 personer som deltog i THL:s undersökning FINRISKI under åren 1972–2012.    

 

Ursprunglig publikation: Rautalin I, Kaprio J, Ingebrigtsen T, Jousilahti P, Løchen ML, Romundstad PR, Salomaa V, Vik A, Wilsgaard T, Mathiesen EB, Sandvei M, Korja M: Obesity does not protect from subarachnoid hemorrhage – pooled analyses of three large prospective Nordic cohorts. Stroke. 2021. DOI: 10.1161/STROKEAHA.121.034782