Disputation: Användningen av kostnadsfria långverkande preventivmedel minskade risken för abort med 80 procent

En färsk doktorsavhandling visar att Vanda stads försök med kostnadsfria preventivmedel ledde till att förekomsten av abort minskade på befolkningsnivå. Bland 15–19-åringarna minskade aborterna med upp till 36 procent.

Sedan år 2013 erbjuder Vanda stad alla kvinnor möjligheten att få sitt första långverkande preventivmedel gratis. Långverkande preventivmedel såsom p-stavar eller spiral har erbjudits kostnadsfritt vid stadens kommunala preventivrådgivningar.

Medicine licentiat Frida Gyllenberg undersökte i sin doktorsavhandling effekterna av kostnadsfria långverkande preventivmetoder i Vanda åren 2013–2014. I undersökningen deltog alla i Vanda bosatta kvinnor i åldern 15–44 år.

Undersökningen visar att ibruktagandet av kostnadsfria långverkande preventivmedel ökade i alla åldersgrupper. Särskilt kvinnor som tidigare hade fött barn eller som hade avbrutit en graviditet tog i bruk kostnadsfria preventivmedel.

– Undersökningen visar att risken för abort var märkbart lägre – 80 procent – hos kvinnor som valde kostnadsfria långverkande preventivmedel än hos de kvinnor som inte gjorde det trots att de hade möjlighet till det, säger Gyllenberg.

Aborterna minskade i synnerhet i de yngre åldersgrupperna

Av avhandlingen framgår att de kostnadsfria preventivmedlen ledde till en minskad förekomst av abort på befolkningsnivå.

Aborterna minskade mest bland unga kvinnor: I åldersgruppen 15–19-åringar minskade de med 36 procent. Bland 20–24-åringarna minskade aborterna med 14 procent. Däremot var ändringen inte statistiskt signifikant i åldersgruppen 25–44 år.

– I och med Vandas preventivmedelsprogram närapå fyrdubblades bruket av gratis långverkande preventivmedel bland 15–19-åringarna, och fördubblades bland kvinnor i de äldre åldersgrupperna. Att erbjuda långverkande preventivmedel kostnadsfritt var dessutom också kostnadseffektivt bland kvinnor under 25 år, säger Gyllenberg.

Med. lic. Frida Gyllenberg disputerar 10.6.2020 klockan 12 vid Helsingfors universitets medicinska fakultet på avhandlingen “Long-acting reversible contraception free-of-charge: Initiations, user characteristics and induced abortions”. Disputationen ordnas på distans, och disputationsakten streamas via Zoom. Opponent är docent Dan Apter och kustos professor Oskari Heikinheimo. Du kan läsa avhandlingen elektroniskt i E-thesis.

Disputandens kontaktuppgifter:

Frida Gyllenberg

frida.gyllenberg@helsinki.fi