Deprimerade mammor har nytta av samspelsstöd redan under graviditeten

Grunden för samspelet mellan förälder och barn skapas under graviditeten. Enligt en ny studie stöder en förebyggande vårdmodell det kommande föräldraskapet och mammans samspel med det nya barnet.

Nedstämdhet under graviditeten är vanligt. Upp till ett tjugotal procent av gravida mammor beräknas lida av lindriga eller medelsvåra depressionssymptom. Alla kan inte känna sig glada och nöjda över det kommande barnet. Graviditeten kan väcka konfliktfyllda känslor: rädsla, oro och ångest. Det är också vanligt att uppleva dessa symptom efter förlossningen.

– När man är nedstämd blir ens tolkningar av det kommande föräldraskapet och barnet också lätt negativa. Depressiva symptom hos mamman påverkar redan under graviditeten samspelsrelationen med barnet, säger post doc-forskare Saara Salo från Helsingfors universitet.

Mammans nedstämdhet är också en risk för barnet. Att endast behandla depressionssymptomen leder dock inte till en direkt förbättring i relationen mellan mamma och barn.

I sin studie undersökte Saara Salo hurdana effekter en ny, förebyggande vårdmodell har haft i Finland. Vårdmodellen har utvecklats i synnerhet för att stödja det kommande föräldraskapet och mammans samspel med barnet. Syftet är att skapa positiva känslor och tankar om föräldraskapet och barnet. Modellen går ut på att mammorna deltar i en samspelsgrupp för vård och lek (Hoivaa ja leiki).

Samspelsgruppen minskade depressiva symptom

Saara Salo utredde hur samspelsgruppen Hoivaa ja leiki påverkade gravida mammor. Studien var randomiserad och följde 45 mammor som led av depressionssymptom under graviditeten. Gemensamt för de undersökta var att de hade svårigheter att knyta an till barnet under graviditeten och reflektera över sitt eget föräldraskap.

– Många upplevde sig vara ensamma och förde fram brister i sina egna tidiga relationer till vårdare, beskriver Salo.

Under studien uppvisade de som deltog i gruppen en klar förbättring i förmågan att förstå barnets emotionella behov och reflektera över barnet och föräldraskapet under barnets första levnadsår.  Även mammornas depressiva symptom blev lindrigare.

Beröring och sång utvecklar mammans känslorelation till barnet

En samspelsgrupp träffas ungefär 10 gånger. Träffarna börjar under graviditeten och fortsätter tills barnet är ungefär sju månader gammalt. I en grupp deltar fyra–fem mammor.

I gruppen stöds mammornas känslorelation till barnet till exempel med kroppsliga övningar, beröring, sång och samspelslekar. Mammornas förmåga att reflektera över moderskapet stöds med övningar vars strävan är att väcka intresset för det egna barnets unikhet.

– Relationen som skapas under graviditeten möjliggör att barnet känns bekant efter förlossningen och det är lättare för föräldern att svara på barnets kommunikation och behov.

Studien publicerades i den vetenskapliga tidskriften Primary Health Care Research & Development.

Information om publikationen:

Salo SJ, Flykt M, Mäkelä J, Biringen Z, Kalland M, Pajulo M, Punamäki RL. (2019) The effectiveness of Nurture and Play: a mentalisation-based parenting group intervention for prenatally depressed mothers. Primary Health Care Research & Development 20(e157): 1–11. doi: 10.1017/ S1463423619000914

Helsingfors universitets forskningsprojekt Families First