Betydande forskningsinvestering till Finland: FinnGen siktar på genombrott i att förebygga, diagnosticera och behandla sjukdomar

Ett nytt, unikt forskningsprojekt som kan hjälpa oss förstå sjukdomsorsaker och möjliga behandlingsformer ska påbörjas i Finland. I FinnGen-forskningen utnyttjas prov som samlas in av alla finska biobanker, och målet är att inkludera 500 000 finländare i forskningen. Forskningsprojektet beräknas ta sex år och har en budget på närmare 60 miljoner euro.

FinnGen-forskningen strävar efter omfattande nytta inte bara för Finland, utan världen över. Forskningsprojektet baserar sig på data från arvsmassan, d.v.s. genomdata, som sammanförs med data i nationella hälsovårdsregister. Proven som används i forskningen analyseras kodade och man har fäst speciellt stor vikt vid dataskyddet.

– Genombrotten i projektet kommer med tiden att synas i hälsovården. Forskningen kan till exempel finna ny kunskap som kan leda till ny vård, nya läkemedel eller finna nya sätt att förebygga sjukdomar. Det högklassiga FinnGen-projektet gör säkert Finland till ett mer lockande forskningsland även internationellt, betonar forskningsledare Aarno Palotie från Institutet för molekylärmedicin i Finland vid Helsingfors universitet.

FinnGen-forskningen finansieras av Tekes med 20 miljoner euro samt de internationella läkemedelsföretagen AbbVie, AstraZeneca, Biogen, Celgene, Genentech, en del av Roche-koncernen, MSD och Pfizer med upp till sammanlagt 39 miljoner euro. Forskare från Helsingfors universitet samt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt koordinerar projektet.

FinnGen-studien omfattar hela Finland och är därför finländarnas gemensamma forskningsprojekt. Dess mest betydelsefulla fynd som kan komma att hjälpa mänskor runt om i världen, kan hittas i vilken studiedeltagare som helst prov. Alla finländare kan delta i forskningen genom att godkänna att deras prov sparas i en biobank.

I hela världen finns det bara ett par forskningsprojekt av motsvarande storlek. Tack vare den unika finska arvsmassan går det snabbare att analysera finländares genomdata och positiva fynd är mer sannolika än hos populationer med större genetisk variation.

Tack vare den unika finska arvsmassan går det snabbare att analysera finländares genomdata och positiva fynd är mer sannolika än hos populationer med större genetisk variation.

– Finland har ovanligt goda förutsättningar för genforskning som omfattar hela populationen. FinnGen-projektet är också ett exceptionellt omfattande och öppet samarbete mellan biobanker, universitet, sjukvårdsdistrikt, hälsoindustrin och förhoppningsvis alla finländare, säger Kimmo Pitkänen, chef för Helsingfors Biobank.

Utöver forskningsorganisationerna, biobankerna och den internationella läkemedelsindustrin har forskningsprojektet också väckt intresse bland finländska företag inom bioområdet, eftersom möjligheterna som FinnGen-forskningen skapar kan stärka den finska företagsverksamheten.

– Innovation inom hälsa och välfärd är en av Tekes strategiska tyngdpunkter. Den mycket högklassiga forskningen inom FinnGen-projektet kan leda till innovationer av världsklass och skapa nytt kunnande och ny affärsverksamhet i vårt land, säger Minna Hendolin som är ansvarig chef för Tekes Hälso- och välfärdstema.

Projektet behöver tusentals prov från alla delar i Finland, eftersom lösningar på individers sjukdomar och hälsa går att hitta endast genom att undersöka befolkningen i stor skala.  FinnGen-forskningen skapar nytta för finländarna också i framtiden.

– Med hjälp av FinnGen-projektet kan vi skapa en grund för nya hälsoinnovationer och individuell vård. All data som genereras inom projektet kommer att bli kvar hos de finländska biobankerna och kan i framtiden användas av finländska forskare och företag, säger Palotie och hälsar alla finländare välkomna med på en forskningsresa i vår arvsmassa.

Mer information:

Aarno Palotie, forskningsledare

Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM), HiLIFE, Helsingfors universitet

Broad Institute of MIT and Harvard och Massachusetts General Hospital

tfn 041 501 5915, aarno.palotie@helsinki.fi

Minna Hendolin, utvecklingsdirektör

TEKES

tfn 050 5577665, minna.hendolin@tekes.fi

FinnGen projektpartner

Projektet koordineras av:

Helsingfors universitet, HiLIFE, Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM), Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Projektet finansieras av:

Tekes, Abbvie, AstraZeneca, Biogen, Celgene, Genentech (en del av Roche-koncernen), MSD, Pfizer

Biobankerna och organisationerna bakom dem:

Auria Biobank

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Åbo universitet, Satakunta sjukvårdsdistrikt, Vasa sjukvårdsdistrikt

Helsingfors Biobank

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Helsingfors universitet, Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Kymmenedalen (Carea), Södra Karelens sjukvårdsdistrikt (Eksote)

Hematologiska Biobanken

Finlands Röda Kors Blodtjänst, Hematologföreningen i Finland rf., Helsingfors universitet, HiLIFE, Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM)

Östra Finlands Biobank

Norra Savolax sjukvårdsdistrikt, Östra Finlands universitet, Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Norra Karelen, Södra Savolax sjukvårdsdistrikt, Samkommunen för Östra Savolax sjukvårdsdistrikt, Sosteri

Mellersta Finlands Biobank

Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt, Jyväskylä universitet

Norra Finlands Biobank Borealis

Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt, Uleåborgs universitet, Affärsverskssamkommunen Norra Finlands laboratoriecentrum NordLab, Lapplands sjukvårdsdistrikt, Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt, Kajanalands samkommun för social- och hälsovård, Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun

Tammerfors Biobank

Birkalands sjukvårdsdistrikt, Tammerfors universitet, Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt, Centrala Tavastlands sjukvårdsdistrikt 

THL Biobank

Institutet för hälsa och välfärd

Blodtjänst biobank

Finlands Röda Kors Blodtjänst