Avbildning möjliggör individuell cancerbehandling

Kemisten Anu Airaksinen är en av de forskare som har beviljats finansiering för fyra år av Finlands Akademis forskningsråd för naturvetenskap och teknik.

I laboratoriet för radiokemi vid Helsingfors universitet arbetar man med radioaktiva markörer som gör det möjligt att med avbildningsmetoder spåra målsökande nanoläkemedel mot cancer.

– De nya radioaktiva markörerna söker sig till nanomaterialets, dvs. nanoläkemedlets, yta. Med hjälp av avbildning kan man sedan följa var i patientens kropp nanoläkemedlet samlas, berättar Anu Airaksinen.

Identifieringen och spårningen av nanoläkemedlet baserar sig på en snabb organisk reaktion mellan markören och nanomaterialet. Reaktionen avbildas i PET- och SPECT-undersökningar, som är känsliga diagnostiska avbildningsmetoder som redan används kliniskt.

Nanoläkemedel både för diagnostik och behandling

Utvecklingen av markörerna kommer att ge nya och effektiva nanoläkemedel. De metoder som utvecklas i Airaksinens projekt gör det nämligen möjligt att använda samma nanomaterial i behandling och diagnostik.

– Patienter med cancer kommer att ha nytta av utvecklingen av markören t.ex. i och med att man i framtiden kan analysera och ge den bästa individuella behandlingen och noggrant följa upp patienten.

Det slutliga målet är alltså att samma nanoläkemedel kan användas både som diagnostiskt och vårdande läkemedel.

Finlands Akademi ger 38 miljoner euro till naturvetenskap

Finlands Akademi beviljade i juni totalt cirka 38 miljoner euro till forskningsprojekt inom naturvetenskap och teknik. Genom sitt beslut finansierar Akademin 91 forskningsprojekt, i regel för fyra år. Totalt inlämnades 541 ansökningar.

Det huvudsakliga kriteriet var forskningsprojektens vetenskapliga kvalitet. Man beaktade också forskningens genomslagskraft och potential att förnya vetenskapen.

Med finansieringen som beviljades Helsingfors universitets naturvetare forskar man också i synteser av molekyler som grafen, mörk energi som en del av projektet Euclid och kol i de arktiska områdena i Eurasien.

Alla akademiprojekt inom naturvetenskap och teknik som beviljats finansiering av Finlands Akademi.