Att ge rå föda åt valpar yngre än sex månader kan minska deras risk för inflammatoriska tarmsjukdomar senare i livet

Risken att insjukna i en inflammatorisk tarmsjukdom i vuxen ålder påverkades av tarmsjukdom hos modern, den fasta födan som valpen fick under amningstiden och av valpens kost under 2–6 månaders ålder. Även valpens kön hade betydelse.

Enligt en undersökning vid Helsingfors universitet kan utfodring av en valp med rå föda från slutet av amningstiden till cirka två månaders ålder minska prevalensen av inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) senare i livet. Råutfodring konstaterades ha en positiv effekt också i senare valpålder ända upp till sex månaders ålder. Att mata valpar med torrfoder i ett tidigt skede kan däremot enligt undersökningen öka incidensen av IBD senare i livet.

Utöver födan hade moderns IBD-historia samt hundens kön och ålder betydelse för risken att insjukna i IBD i vuxen ålder.

– Valpar vars moder led av IBD löpte en 7,9 gånger så stor risk att insjukna själva. Hos hanvalparna var risken 2,1 gånger så stor som hos tikvalparna. IBD var vanligast bland 5–10-åriga hundar, säger undersökningens ansvariga forskare, doktorn i veterinärmedicin Manal Hemida från nätverket Helsinki One Health.

Om mödrarna vaccinerades när de var dräktiga eller något före ökade valparnas incidens av IBD till 1,5-faldig jämfört med valpar vars mödrar inte vaccinerades under motsvarande tid. Också valparnas vikt hade betydelse: för magra valpar var risken att insjukna i IBD 1,4 gånger så stor som för normalviktiga valpar.

– Det är däremot oklart om lägre vikt kan bero på icke diagnostiserad tidig IBD. Fynden i vår undersökning kan endast peka på orsakssamband, men inte bevisa dem. I framtiden krävs interventionsundersökningar för att stärka våra fynd och utveckla primära strategier för förebyggande av IBD hos hundar, säger docent Anna Hielm-Björkman, ledare för forskningsgruppen DogRisk Anna Hielm-Björkman.

Som material i undersökningen användes en webbaserad enkät om utfodring av hundar. Enkäten öppnades 2009 av forskningsgruppen DogRisk vid Veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet. I undersökningen studerades exponeringar som föranleds av omgivningen under fyra olika tillväxtstadier i hundens tidiga liv. Av dessa var de två första livet som foster och amningsperioden, under vilken den nyfödda får all sin föda från modersmjölken, och de två övriga var den tidiga valpåldern i 1–2 månaders ålder och den sena valpåldern i 2–6 månaders ålder.

Referens:

Manal Hemida, Kristiina A. Vuori, Robin Moore, Johanna Anturaniemi, and Anna Hielm-Björkman. Early Life Modifiable Exposures and Their Association With Owner Reported Inflammatory Bowel Disease Symptoms in Adult Dogs. Front. Vet. Sci., 01 February 2021 | https://doi.org/10.3389/fvets.2021.552350