Universitetet lämnar ett anbud på fastighetsbolagets aktier

Helsingfors universitet har beslutat att lämna ett anbud på de aktier som staten äger i Helsingfors Universitetsfastigheter Ab. Med ägararrangemanget strävar universitetet efter att stärka sin självständiga ställning och säkerställa tillgången till verksamhetslokaler till ett rimligt pris.

Helsingfors universitet äger för närvarande 61 procent av Helsingfors Universitetsfastigheter Ab:s aktier och staten äger 33 procent genom Senatsfastigheter. Svenska Handelshögskolan och Konstuniversitetet äger återstående sex procent. Efter affären skulle bolaget i sin helhet ägas av de universitet som använder lokalerna. Statens mål med försäljningen av aktierna är i enlighet med regeringsprogrammet.

– Vårt mål är att bolagets verksamhet verkligen ska tjäna universiteten och att vi besparas aktieägarnas oenighet om avkastningsmålen. Den nuvarande ägarmodellen, där universiteten är både huvudägare som är bundna av ett aktieägaravtal och huvudsaklig kund, innebär en intressekonflikt. Det är en utmanande situation, om bolagets intresse är ett annat än huvudhyresgästens. Högskoleutbildningen och forskningen går miste om de medel som betalas ut i skatt och som dividender, berättar förvaltningsdirektör Esa Hämäläinen.

Helsingfors universitet vill därför få till stånd en ändring så att fastigheternas hyror ska vara kostnadsbaserade och inte vinstbringande. Fastigheterna har byggts för universitetens bruk och tomterna har reserverats för samma ändamål, vilket gör att normal fastighetsplacering inte fungerar med den nuvarande ägarstrukturen när det gäller dessa fastigheter.

– Kostnadsbaserade hyror, förnuftig lokalanvändning och en eventuell försäljning av fastigheter säkerställer att det i framtiden finns mera pengar för universitetets grundläggande uppgifter, undervisningen och forskningen, fortsätter Hämäläinen.

Fastighetskompetens

Helsingfors universitet ansvarar också för närvarande för skötsel, renovering och nybyggnad av fastigheter som är helt eller delvis i universitetets ägo. Oberoende av om ägandet uppgår till 61 procent eller 100 procent fattas beslut om fastighetsinvesteringar enligt samma principer. En eventuell affär ändrar alltså inte situationen på den punkten.

Strävandena att öka fastighetsägandet ändrar inte på universitetets målsättningar i fråga om lokalanvändningen. Också i fortsättningen kommer målet att vara att effektivera lokalanvändningen och koncentrera verksamheten till egna fastigheter. Det nya ägararrangemanget skulle öka flexibiliteten i verksamheten, eftersom hyresavtalen snabbare skulle kunna ändras när behovet av lokaler ändras, och försäljningen av en enstaka fastighet som blivit onödig skulle underlättas.

Bolagets fastigheter och deras värde medför också risker. Förra året var Helsingfors Universitetsfastigheter tvunget att göra stora nedskrivningar i fråga om en fastighet och mer av det slaget kan vara att vänta.

Ingen inverkan på universitetets grundläggande verksamhet

Målet är att Helsingfors Universitetsfastigheter Ab själv köper sina egna aktier. Köpet skulle i huvudsak finansieras med ett långfristigt lån. Bolaget är solitt och dess soliditet skulle inte sjunka under genomsnittet i branschen efter att lånet har lyfts. Avsikten är att hyrorna i början hålls på den nuvarande nivån och att avkastningen används för amortering. 

Medel som är avsedda för den grundläggande undervisningen används inte för finansieringsarrangemangen, som inte heller på något sätt riskerar donationernas kapital eller deras avkastning. Avkastningen av placeringsverksamheten används för att stödja universitetets verksamhet såsom tidigare.

Anbudet lämnas i februari 2015.

Det slutliga beslutet fattas sannolikt först under den nya riksdagens mandatperiod.