Tekes beviljade miljonfinansiering för forskning om medkänsla

Ett företags produktivitet och de anställdas engagemang beror på företagets värderingar och attityder. Medkänsla är en konkurrensfördel, säger professorn i kyrkosociologi som leder Tekesprojektet.

Tekes har beviljat miljonfinansiering för forskning om medkänslans kraft. Med finansieringsprogrammet Uusi arvonluonti (’Nytt värdeskapande’) vars anslag delades ut i november vill Tekes hjälpa företagen se sina kunder också som värdeskapande partner.

– Medkänsla är ett värdefullt immateriellt kapital, säger professorn i kyrkosociologi Anne Birgitta Pessi vid Helsingfors universitet. Pessi leder forskningsprogrammet Myötätunnon mullistava voima (’Medkänslans omvälvande kraft’).

– I vårt projekt utforskar vi vad medkänsla betyder i en organisations vardag och i interaktionen med olika partner. Hur uppstår medkänsla, hur upprätthålls den och hur förbättrar den produktiviteten?

Projektet kör igång 1.1.2015 och syftar till att hjälpa finländska företag och sammanslutningar identifiera möjligheter till immateriellt värdeskapande som kan vändas till en konkurrensfördel.

– Vi undersöker särskilt hur övningar i medkänsla påverkar organisationers innovationer och kreativitet, engagemang, arbetshälsa, försäljning och kundupplevelser samt hur de bidrar till en atmosfär och kultur av medkänsla och entusiasm.

Värderingar på jobbet och i skolan

Projektet strävar efter att åstadkomma en långsiktig utveckling i riktning mot ett ledarskap och en arbetskultur som i högre grad är värdegrundade och betonar meningsfullhet, säger professor Pessi. Enligt Pessi är medkänsla ett framtidstema inom affärslivet, men företagen och forskningen i Finland har egentligen ännu ingen kunskap om ämnet.

Vid sidan av att utveckla framtidens arbete och ledarskapet kommer projektet att fördjupa sig i lärandet. I de nya lösningarna för lärande ska övningar i medkänsla skapa entusiasm och underlätta lärandet.

Till projektets målsättningar hör också att hjälpa Finland skapa de bästa arbetsplatserna i Europa och medverka i att utveckla attraktiva och hållbara städer som tjänar dagens värderingar.

Konst, företag och forskare

– Professor Pessis projekt har krävt en utmärkt akademisk plan och aktiva kontakter till affärslivet, säger professor Ismo Dunderberg, dekanus för Teologiska fakulteten.

I det treåriga projektet deltar forskare och styrgruppsmedlemmar från Helsingfors universitet, Karolinska Institutet i Stockholm, Aalto-universitetet och Jyväskylä universitet. Projektets övriga partner är bland annat Filosofian Akatemia, LokalTapiola, konstmuseet Ateneum och MTV3.

– Inom den humanistisk samhällsvetenskapliga forskningen är det sällsynt med Tekes-finansiering i den här storleksklassen, och det är också första gången Teologiska fakulteten beviljats finansiering av Tekes.

Utöver Tekes finansiering samlade projektet in sammanlagt 165 000 euro från tio företag.