Soc&kom med och evaluerar det europeiska asylsystemet

EU:s asylsystem och flyktingpolitik sattes på prov år 2015. Östen Wahlbeck, universitetslektor i sociologi vid Svenska social- och kommunalhögskolan, deltar i ett europeiskt forskningskonsortium som utvärderar det europeiska asylsystemet och som finansieras av Europeiska kommissionens HORIZON 2020-program.

Efter den långa sommaren av migration år 2015 med ett ökat antal asylsökande som lyckades ta sig till EU:s medlemsländer, hamnade de existerande juridiska, politiska och administrativa systemen i EU under stor press. Händelser sedan år 2015 har avslöjat brister i både medlemsländernas mottagningspolitik och i det europeiska samarbetet kring asylfrågor.

Forskningskonsortiet ”CEASEVAL – Evaluation of the Common European Asylum System under Pressure and Recommendations for Further Development” erhöll finansiering från Europeiska kommissionens HORIZON 2020-program om två miljoner euro med hård konkurrens från tolv andra konsortier. Det mångdisciplinära konsortiet omfattar 14 partners och leds av professor Birgit Glorius vid Chemnitz universitet i Tyskland. Från Finland och Helsingfors universitet deltar Östen Wahlbeck. Projektet som evaluerar det europeiska asylsystemet pågår i två år och inleds i november 2017.

– Den erhållna finansieringen är en erkänsla för det långsiktiga arbete vi utfört inom min forskningsgrupp tillsammans med utländska samarbetspartners, säger Wahlbeck.

Konsortiet kommer att erbjuda både en evaluering av det existerande systemet och rekommendationer för hur man kan förbättra det. Europeiska kommissionen konstaterade i utlysningen av finansieringen att det i framtiden krävs ett system som erbjuder organiserade och säkra ankomstkanaler för personer som söker internationellt skydd. En övergripande frågeställning inom konsortiet är i vilken mån en harmonisering av det europeiska asylsystemet är nödvändigt, önskvärt och hållbart. De olika forskningsprojekten som ingår kommer bland annat att analysera svagheterna och bristerna i det europeiska asylsystemet i allmänhet och i Dublinfördraget i synnerhet. Konsortiet studerar också de nationella politiska kontexterna bland medlemsländerna och de nationella diskurserna gällande migration, asyl och politiska gränser. Till konsortiets uppgifter hör även att utforska medlemsländernas position ifråga om ansvarsfördelning mellan medlemsländerna och omplaceringen av asylsökande inom EU.

– Jag kommer att ansvara för insamlingen av det finländska materialet för de internationella jämförelserna och analyserna som görs inom evalueringen, säger Wahlbeck som är den enda forskaren från Norden som deltar.

Tilläggsinformation:

Universitetslektor Östen Wahlbeck, tfn 050-4154594