Målsökande läkemedel och multinationella företags skatteplanering bland temana i prisbelönta doktorsavhandlingar

Jeremias Berg, Mónica Ferreira, Tanja Paasela och Matti Ylönen fick Helsingfors universitets avhandlingspris 2018.

Helsingfors universitet premierar varje år särskilt förtjänstfulla doktorsavhandlingar. I motiveringen för utmärkelsen anges utöver de vetenskapliga meriterna även forskningens genomslag inom sitt område och doktorsavhandlingens eventuella samhälleliga genomslag.

De premierade doktorsavhandlingarna hade som teman kombinatoriska optimeringsproblem, nya nanopartikelsystem för målsökande läkemedel, förändringar i trädet under kärnvedsbildningen och multinationella företags skatteplanering.

Mottagare av Helsingfors universitets avhandlingspris 2018

FD Jeremias Berg: Solving Optimization Problems via Maximum Satisfiablity: Encodings and Re-Encodings
FaD Mónica Ferreira: Multifunctional Nanoparticles for Targeted Drug Delivery and Imaging for Ischemic Myocardial Injury
FD Tanja Paasela: The Stilbene Biosynthetic Pathway and Its Regulation in Scots Pine
PD Matti Ylönen: Planned Economies? Corporations, Tax Avoidance and World Politics

Prisen överräcktes på universitetets Stipendiaternas och donatorernas fest 6.5.2019. Varje avhandlingspris är 4 000 euro.

Avhandling i toppklass tog fram lösningar på optimeringsproblem

I sin avhandling Solving Optimization Problems via Maximum Satisfiablity: Encodings and Re-Encodings utvecklade FD Jeremias Berg lösningsmetoder för utmanande kombinatoriska optimeringsproblem.

Givet en instans av ett kombinatoriskt optimeringsproblem är uppgiften att hitta den bästa lösningen, t.ex. den kortaste eller billigaste, bland de tillåtna lösningarna. Sådana problem förekommer ofta inom många vetenskapsområden och industribranscher. Till exempel många problem inom maskininlärning kan formuleras som kombinatoriska optimeringsproblem.

Effektiva lösningsmetoder kan spara tid, pengar och andra resurser inom många tillämpningar. I sin avhandling fokuserar Berg på att utveckla deklarativa lösningsmetoder för kombinatoriska optimeringsproblem

– I en deklarativ lösningsmetod används en villkorsmodell för att beskriva instansen av det optimeringsproblem som ska lösas som en mängd matematiska villkor, varvid samma lösningsalgoritmer kan användas till att lösa många olika optimeringsproblem, säger Berg.

Avhandlingen tar fram nya förprocesseringsmetoder för MaxSAT och villkorsmodeller för två optimeringsproblem inom maskininlärning. Arbetet fokuserar på generaliseringen av satslogikens satisfieringsproblem till optimering (MaxSAT). 

Bergs forskning hör till toppen inom sitt område. Den utvecklar i betydande grad teorin kring MaxSAT-lösningsmetoder och demonstrerar praktiska tillämpningar till dem. Artiklarna i avhandlingen har publicerats i de mest ansedda publikationsserierna på sitt område och de har citerats flitigt.

Mer om Jeremias Bergs doktorsavhandling (på finska)

Doktorsavhandlingen finns i elektronisk form i Helsingfors universitets tjänst e-Thesis

Nanosystem baserat på poröst kisel och dextran kan användas i behandling av hjärtinfarkt

FaD Mónica Ferreira disputerade vid Farmaceutiska fakulteten med avhandlingen Multifunctional Nanoparticles for Targeted Drug Delivery and Imaging for Ischemic Myocardial Injury. I sin forskning utvecklade hon nya slags nanopartikelsystem som transporterar läkemedel till rätt mål i kroppen och kan användas i behandlingen av kranskärlssjukdom.

Bakgrunden till forskningen är att det fortfarande inte finns effektiva sätt att återställa funktionsförmågan hos ett skadat hjärta. Även om de nuvarande behandlingsformerna förbättrar vården av patienter med hjärtinfarkt eller hjärtinsufficiens finns det ett stort behov att utveckla medicinska terapier för hjärtsjukdomar. Behandlingar som bygger på nanopartiklar är lovande, eftersom de kan inriktas på rätt mål och inte förutsätter operation.

I sin avhandling har Mónica Ferreira utvecklat och undersökt nya slags nanopartikelsystem som bygger på poröst kisel och dextran (spermine-acetalated dextran, AcDXSp) och som lämpar sig för transport av läkemedel i kroppen.

Doktorsavhandlingen bidrar med betydande ny kunskap om nanoteknikens potential vid behandlingen av hjärtinfarkt. De målsökande läkemedlen som beskrivs i avhandlingen kan avpassas så att de når sina mål i de skadade vävnaderna eller cellerna så effektivt som möjligt.

Mónica Ferreira fick 2018 det ansedda Albert Wuokko-priset för unga forskare inom farmaci.

Doktorsavhandlingen finns i elektronisk form i Helsingfors universitets tjänst e-Thesis

På jakt efter naturlig rötbeständighet

FD Tanja Paasela undersöker i sin doktorsavhandling The Stilbene Biosynthetic Pathway and Its Regulation in Scots Pine kärnvedsbildning i tall och hur gener påverkar produktionen av stilben.

Inom träförädling är fokus inte längre enbart på förbättrad tillväxt utan även på förädling av kvalitetsegenskaper. I sin avhandling undersöker Paasela stilbener, som inverkar på en viktig kvalitetsegenskap, nämligen rötbeständigheten hos kärnved i tall. Stilbenerna deltar också i tallens aktiva försvar.

På basis av resultaten verkar det allt tydligare att kärnvedsbildningen är internt reglerad och inte utlöst av miljöfaktorer. Den viktigaste upptäckten var förekomsten av en ny gen (PMT2) som reglerar produktionen av stilben.

– Klimatförändringen gör att nya sjukdomsalstrare och skadegörare kommer till Finland, och då blir växternas tålighet allt viktigare. Rönen som presenteras i doktorsavhandlingen kan i framtiden förhoppningsvis utnyttjas till att förädla tallar med större rötbeständighet. Forskningen kommer i framtiden att undersöka huruvida det i de upptäckta generna finns skillnader mellan individer som skulle kunna förklara skillnaderna i mängden stilbener.

Paaselas forskning har en avsevärd vetenskaplig betydelse för grundforskningen i växtbiologi, skogsvetenskap och funktionell genetik. Vid sidan av dessa meriter har den potentiellt en långtgående praktisk inverkan på träförädling och skogsekonomi. Forskningen kring utnyttjande av trä för nya ändamål är mycket aktiv för tillfället, och forskarna söker lösningar som skulle ersätta den oljebaserade plasten med trämaterial. Man forskar också kring utnyttjande av extraktivämnen som antioxidanter i livsmedel. Även det enzym som upptäcktes i denna undersökning och som metylerar stilbener kan komma att behövas till att bearbeta extraktivämnen vid framställningen av någon ny produkt.

Doktorsavhandlingen finns i elektronisk form i Helsingfors universitets tjänst e-Thesis

Företagens skatteplanering är också en världspolitisk fråga

PD Matti Ylönen gör i sin doktorsavhandling Planned Economies? Corporations, Tax Avoidance and World Politics flera nya observationer om företagens skatteplanering och skatteplaneringens internationella reglering. Olika slags skatteplaneringsverktyg ger storföretagen avsevärd makt visavi stater och konsumenter, som ofta har svårt att få grepp om företagens interna penningflöden och erlagda skatter. Ylönens sammanläggningsavhandling närmar sig ämnesområdet ur multinationella företags och deras internationella reglerings perspektiv och skapar också nya verktyg för att förstå företagens maktutövning.

Ylönen klargör på ett nytt sätt samhällseffekterna av företagens skatteplanering och erbjuder sätt att stävja skatteplaneringen i den globala ekonomin. En av artiklarna som ingår i avhandlingen behandlar skatteplaneringen av koncerninterna förvärv, och den vann Yale Universitys Amartya Sen Prize 2015.

Sammanläggningsavhandlingen bidrar på många sätt till aktuella diskussioner. En annan artikel är skriven tillsammans med skatteexperten Lauri Finér och behandlar kanadensiska gruvbolags skatteplanering i Finland. Studien har haft en framträdande roll när det gäller att väcka diskussion om beskattningen av gruvdrift i Finland. Avhandlingen innehåller också en bedömning av Helsingfors stads och andra städers initiativ om att utforma kriterier som gäller skattetransparens inom konkurrensutsättning i offentliga upphandlingar. Artikeln om ämnet har bidragit till att väcka en europeisk diskussion om behovet att se över EU:s upphandlingsdirektiv.

– Min doktorsavhandling är ett tecken på ett uppsving för den tvärvetenskapliga forskningen i politisk ekonomi i Finland. Nya tankar föds alltid genom samarbete, konstaterar Ylönen.

Mer om Matti Ylönens doktorsavhandling (på finska) 

Doktorsavhandlingen finns i elektronisk form i Helsingfors universitets tjänst e-Thesis